Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Οργανωτική Δομή 

Η ΜΟΔ διοικείται από 9μελές  Διοικητικό Συμβούλιο τριετούς θητείας.

Η Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ εδρεύει στην Αθήνα και αποτελείται από τις παρακάτω υπηρεσίες:

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25/08/2021

ΜΟΔ Α.Ε.