Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Τμήμα Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων

​Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Βασιλική Σμαρνάκη

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι ακόλουθες:

 • διενέργεια προγραμματισμένων και έκτακτων εσωτερικών ελέγχων
 • έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control) της εταιρείας και εισήγηση σχετικών βελτιωτικών προτάσεων
 • έλεγχος εφαρμογής και συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία
 • αξιολόγηση της λειτουργίας της εταιρείας βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης
 • αξιολόγηση των διαδικασιών σχεδιασμού, της εκτέλεσης και της αξιολόγησης των λειτουργιών, των προγραμμάτων και των έργων της εταιρείας
 • περιοδική παρακολούθηση, αξιολόγηση και επιβεβαίωση των διορθωτικών ή προληπτικών ενεργειών που πραγματοποιούνται από τις διοικητικές μονάδες
 • έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού
 • έλεγχος της ορθής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων
 • διαβεβαίωση περί της ακρίβειας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών
 • έλεγχος της επάρκειας του συστήματος διαχείρισης των κινδύνων
 • υποβολή περιοδικής αναφοράς στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 07/03/2023

ΜΟΔ Α.Ε.