Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Τμήμα Μελετών Τεχνικών Έργων

Αναπληρωτής Προϊστάμενος: Νίκος Παπανικολάου

Το Τμήμα Μελετών Τεχνικών Έργων έχει τη συνολική ευθύνη για την κατάρτιση ολοκληρωμένων τεχνικών μελετών και την κατάρτιση προδιαγραφών μελετών, καθώς και την ανάθεση, επίβλεψη εκπόνησης, την παραλαβή, τον έλεγχο και τη θεώρηση αυτών. Επίσης, είναι αρμόδιο για τη διοίκηση των συναπτόμενων μεταξύ της ΜΟΔ Α.Ε. και υποστηριζόμενων φορέων Προγραμματικών Συμβάσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, όπως εκάστοτε ισχύουν, όταν αφορούν τεχνικές μελέτες, καθώς και την ανάθεση και παρακολούθηση συμβάσεων τεχνικού συμβούλου για τις ανάγκες έργων που υλοποιεί η Διεύθυνση.

Εξάλλου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το Τμήμα Μελετών:

  • Μεριμνά για την τήρηση της νομοθεσίας που διέπει την εκπόνηση, ανάθεση, παρακολούθηση, θεώρηση, εκτέλεση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών τεχνικής φύσης που αφορούν την παραγωγή μελετών
  • Μεριμνά για την εκπόνηση των μελετών που απορρέουν από το Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα του Τμήματος, το οποίο συντάσσεται βάσει των εγκεκριμένων αιτημάτων των υποστηριζόμενων φορέων
  • Αναλαμβάνει την ευθύνη της κατάρτισης προδιαγραφών /φακέλου δημόσιας σύμβασης μελετών, της τήρησης των διαδικασιών ανάθεσης, της παρακολούθησης και ελέγχου της διαδικασίας ανάθεσης και παραλαβής της εκπονηθείσας μελέτης
  • Συνεργάζεται με κάθε αρμόδια Αρχή ή Υπηρεσία και τον υποστηριζόμενο φορέα για την ορθή και ολοκληρωμένη εκπόνηση των τεχνικών μελετών, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν συναφείς μελέτες, έργα ή άλλα σχετικά στοιχεία που τυχόν επηρεάζουν το είδος και τη δυνατότητα κατασκευής των μελετώμενων έργων
  • Τηρεί αρχείο εκπονούμενων μελετών, στο οποίο καταχωρούνται οι συντασσόμενες μελέτες με αύξοντα αριθμό και ημερομηνία παραλαβής τους.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/02/2024

Η Τεχνική Υπηρεσία της ΜΟΔ

ΜΟΔ Α.Ε.