Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Δράσεις Περιβάλλοντος

Η ΜΟΔ υποστηρίζει την υλοποίηση έργων και δράσεων που έχουν ως βασικό περιεχόμενο την προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, η δραστηριότητά της αναπτύσσεται στους ακόλουθους τομείς:

  • Διαχείριση Λυμάτων: Υποστηρίζει Δήμους και ΔΕΥΑ στην ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα και στην υλοποίηση έργων κατασκευής/επέκτασης/αναβάθμισης δικτύων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, τα οποία συμβάλλουν στην προστασία της υγείας των πολιτών και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους.
  • Πόσιμο νερό: Υποστηρίζει τη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στην εκπόνηση του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για το Πόσιμο Νερό, το οποίο έχει περιφερειακό χαρακτήρα.
  • Διαχείριση αποβλήτων: Υποστηρίζει τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση έργων διαχείρισης αποβλήτων στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού και των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε συστήματα και υποδομές ανακύκλωσης σε συνέχεια της έκδοσης των Εγχειριδίων «Μεθοδολογία ανάπτυξης Πράσινων Σημείων» και «Μεθοδολογία ανάπτυξης δημοτικού συστήματος διαχείρισης βιοαποβλήτων».
  • Προστασία βιοποικιλότητας: Υποστηρίζει τη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας καθώς και τους εποπτευόμενους από το ΥΠΕΝ Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών ως δικαιούχους έργων ΕΣΠΑ, στον τομέα δράσεων προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας.
  • Αστικές αναπλάσεις: Υποστηρίζει Δήμους στην ένταξη και υλοποίηση έργων επανάχρησης δημοτικών κτιρίων και αναζωογόνησης των πόλεων με περιβαλλοντικό χαρακτήρα.
  • Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ): Υποστηρίζει την υλοποίηση έργων αποκατάστασης των ΧΑΔΑ, με στόχο την εξάλειψη του φαινομένου της ανεξέλεγκτης διάθεσης των αποβλήτων και την απομείωση της σχετικής χρηματικής ποινής που επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  • Πράσινο Ταμείο: Υποστήρίζει με ειδική Ομάδα το Πράσινο Ταμείο.

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/08/2022

ΜΟΔ Α.Ε.