Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Διεύθυνση Εφαρμογών Πληροφορικής & Ψηφιακής Τεχνολογίας

Διευθυντής: Παναγιώτης Πραμμαντιώτης

Η Διεύθυνση Εφαρμογών Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής και ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων στους Φορείς Διαχείρισης Προγραμμάτων και Υλοποίησης των Έργων.

Η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε:

α) Τμήμα Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υποδομών και Δικτύων
β) Τμήμα Διαχείρισης και Υποστήριξης Πληροφοριακού Κέντρου και Υπολογιστικού Νέφους (Cloud)
γ) Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών Διαδικτύου
δ) Τμήμα Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)
ε) Ομάδα Υποστήριξης Εφαρμογών Πληροφορικής του ΟΠΣ


Στις αρμοδιότητες της υποστήριξης υποδομών και δικτύων περιλαμβάνονται:

 • Η διαχείριση του κεντρικού εξοπλισμού του Datacenter της ΜΟΔ (εξυπηρετητών, συστημάτων αποθήκευσης, εξοπλισμού ασφαλείας, δικτυακού εξοπλισμού)
 • Η υποστήριξη του εταιρικού δικτύου χρηστών
 • Η υποστήριξη του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της εταιρείας
 • Η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας, ασφάλειας και συντήρησης των εγκατεστημένων συστημάτων πληροφορικής στις Ειδικές Υπηρεσίες
 • Η υποστήριξη της διαχείρισης των δικτύων υπολογιστών των Ειδικών Υπηρεσιών και άλλων Υπηρεσιών οι οποίες υποστηρίζονται από τη ΜΟΔ
 • Η προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών Πληροφορικής (εξοπλισμού και λογισμικού) για το σύνολο των υποστηριζόμενων Υπηρεσιών
 • Η δημιουργία δικτύων υπολογιστών, όπου αυτό απαιτείται (δημιουργία νέων ή μετεγκατάσταση Ειδικών Υπηρεσιών, κ.λπ.).

Αρμοδιότητες της υποστήριξης διαδικτυακών εφαρμογών αποτελούν:

 • Ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη ιστοχώρων και διαδικτυακών εφαρμογών
 • Η παροχή υποστήριξης στην υλοποίηση και επικαιροποίηση ιστοσελίδων
 • Η φιλοξενία ιστοχώρων στους εξυπηρετητές της ΜΟΔ
 • Η εκπαίδευση διαχειριστών περιεχομένου
 • Η δημιουργία Αντιγράφων Ασφαλείας (Back up) ιστοσελίδων και βάσεων δεδομένων
 • Ο ποιοτικός έλεγχος ιστοσελίδων
 • Η δημιουργία, ανάλυση και αποστολή στατιστικών επισκεψιμότητας ιστοσελίδων
 • Η δημιουργία αναφορών από Βάσεις Δεδομένων.

Η ανάπτυξη και υποστήριξη του ΠΣΚΕ αφορά:

 • την ανάπτυξη/υποστήριξη της λειτουργίας συστημάτων επιτελικής πληροφόρησης, όπως και συστημάτων ηλεκτρονικού helpdesk και workflow management
 • την ανάπτυξη, επέκταση και λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), το οποίο και αποτελεί την κύρια δραστηριότητα της ομάδας.

Tο ΠΣΚΕ υποστηρίζει δράσεις κρατικών ενισχύσεων. Είναι εγκατεστημένο στο Data Center της ΜΟΔ, η οποία έχει την ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης και ανάπτυξης, και αποτελείται από 3 διακριτά υποσυστήματα:

 1. Υποσύστημα Επενδυτικού (Αναπτυξιακού) νόμου
 2. Υποσύστημα ενισχύσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 3. Υποσύστημα Επιτελικής Πληροφόρησης μέσω του οποίου δημιουργούνται αναφορές και στατιστικές αναλύσεις

Υποστηρίζεται ηλεκτρονικά το σύνολο των διαδικασιών, από την ηλεκτρονική υποβολή της επενδυτικής πρότασης, την αξιολόγηση, τη γνωμοδότηση, την απόφαση υπαγωγής, τον έλεγχο και τυχόν τροποποιήσεις έως την εκταμίευση.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/08/2022

ΜΟΔ Α.Ε.