Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Γενικός Διευθυντής

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής: Ιωάννης Αγαπητίδης

Ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας είναι ο Γενικός Διευθυντής, ο οποίος προσλαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος, διευθύνει τις εργασίες της, προΐσταται των οργανωτικών μονάδων της και συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου, εισηγούμενος τα προς συζήτηση θέματα.

Αναλαμβάνει τη συνολική διοίκηση και καθοδήγηση της εταιρείας στη διαμόρφωση και υλοποίηση των στρατηγικών κατευθύνσεων, γενικών πολιτικών και επιχειρησιακών δράσεων που διασφαλίζουν την εκπλήρωση των απαιτήσεων του ρόλου της ΜΟΔ στην πολύπλευρη υποστήριξη των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/08/2022

ΜΟΔ Α.Ε.