Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Τεχνογνωσία - Δικτυώσεις - Πληροφόρηση & Επικοινωνία

Η ΜΟΔ επιδιώκει τη συγκέντρωση, επεξεργασία, αξιοποίηση και συστηματική διάχυση της αποκτηθείσας εμπειρίας με δράσεις δικτύωσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας. Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά δίκτυα για θέματα περιφερειακής ανάπτυξης (IQ-Net, INFORM EU) και αναπτύσσει διεθνείς συνεργασίες με άλλα κράτη–μέλη.

Επίσης, συμμετέχει

  • στο Δίκτυο Συντονισμού για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης
  • στο Εθνικό Δίκτυο Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης
  • στην Ομάδα Έργου της Εθνικής Αρχής Συντονισμού για τον συντονισμό και παρακολούθηση οριζόντιων μέτρων και ενεργειών υποστήριξης Δικαιούχων
  • στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Υλοποίησης Χωρικού & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Τοπικού και Περιφερειακού Επιπέδου στο Υπουργείο Εσωτερικών.
  • στο Εθνικό Δίκτυο Πληροφόρησης και Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ συμβάλλοντας στην εξειδίκευση των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας καθώς και στη σύνταξη του νέου Οδηγού για την προβολή, διαφάνεια και επικοινωνία του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Παράλληλα, η ΜΟΔ αναλαμβάνει την οργάνωση δράσεων μεταφοράς τεχνογνωσίας (ημερίδες, συναντήσεις εργασίας, συνέδρια) που υλοποιούνται με πρωτοβουλία είτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

Μια βασική αρμοδιότητα της ΜΟΔ είναι να υποστηρίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς σε θέματα διοικητικής και λειτουργικής οργάνωσης. Αναλυτικότερα η ΜΟΔ:

  1. Εκπονεί μελέτες λειτουργικής επισκόπησης φορέων με στόχο τη διατύπωση εναλλακτικών βελτιωτικών προτάσεων έτσι ώστε να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις της λειτουργίας τους.
  2. Αποτυπώνει την οργανωτική δομή φορέων με χαρτογράφηση του ανθρώπινου δυναμικού και λειτουργικές συνόψεις για τη διερεύνηση πιθανών αναδιαρθρώσεών τους.
  3. Καταρτίζει πρότυπα περιγράμματα θέσεων εργασίας με βάση την τυποποίηση των φορέων.
  4. Υποστηρίζει τους αρμόδιους φορείς σε εξειδικευμένα θέματα σχεδιασμού και αποτελεσματικής εφαρμογής διαδικασιών.
  5. Αναπτύσσει εξειδικευμένα εργαλεία και οδηγούς για να υποβοηθήσει τις διοικητικές και οργανωτικές λειτουργίες και διαδικασίες των Ειδικών Υπηρεσιών, των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης και των Δικαιούχων.

 

Οι δράσεις της ΜΟΔ που αφορούν μεταφορά τεχνογνωσίας, δικτυώσεις και πληροφόρηση-επικοινωνία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 03/07/2023

Σχετικοί σύνδεσμοι

ΜΟΔ Α.Ε.