Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης Περιβάλλοντος

Προϊστάμενος: Λουκάς Αθανασάκης

Λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2002, με στόχο την παροχή τεχνικής υποστήριξης στους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες για τον σχεδιασμό, ωρίμανση, υλοποίηση και λειτουργία περιβαλλοντικών έργων και δράσεων, κυρίως στους τομείς της διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, φυσικού περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας.

Το έργο της Ομάδας από την άνοιξη 2017 ως και το 2018 συνίσταται στα ακόλουθα:

 1. Υποστήριξη Δικαιούχων έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, συλλογής και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, δικτύων ύδρευσης καθώς και φύσης – βιοποικιλότητας κατά τον σχεδιασμό, ωρίμανση, υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, δημοπράτηση και υλοποίηση τους
 2. Υποστήριξη Διαχειριστικών Αρχών τομεακών και περιφερειακών Ε.Π και της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΠΕΝ, τομέα Ενέργειας, στην αξιολόγηση αιτήσεων χρηματοδότησης έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και βιοποικιλότητας και στην εφαρμογή δράσεων ενεργειακής αποδοτικότητας στον οικιακό τομέα
 3. Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΣ (α) στην παρακολούθηση της υλοποίησης των ΠΕΣΔΑ, (β) στην παρακολούθηση των παραβιάσεων της κοινοτικής νομοθεσίας στους τομείς της διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και εκπόνηση σχεδίων δράσης συμμόρφωσης και (γ) στην επιτάχυνση των έργων αποκατάστασης των υπολειπόμενων ΧΑΔΑ
 4. Υποστήριξη των Τεχνικών Γραμματειών του προγράμματος “Φιλόδημος Ι” και των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Ειδικού Σκοπού Βορείου & Νοτίου Αιγαίου στη διαμόρφωση των προσκλήσεων και στην αξιολόγηση αιτήσεων χρηματοδότησης
 5. Υποστήριξη της Διεύθυνσης Βιοποικιλότητας & Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΠΕΝ ως δικαιούχου έργων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Life αλλά και ως φορέα πολιτικής στον τομέα της βιοποικιλότητας
 6. Εκπόνηση μεθοδολογίας και υποδειγμάτων Ανάπτυξης Πράσινων Σημείων & Γωνιών Ανακύκλωσης με αδειοδοτικά, τεχνικά και οικονομικά στοιχεία σε συνεργασία με τον Τομέα Υπηρεσιών Σχεδιασμού & Οργάνωσης
 7. Συμμετοχή τριών στελεχών της Μονάδας στην Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων.

Σημαντικότερες δράσεις και υπηρεσίες της Ομάδας το 2017 και 2018:

 • Υποστήριξη δικαιούχων (κυρίως Δήμων, ΔΕΥΑ και ΦοΔΣΑ) στον σχεδιασμό, ωρίμανση, ένταξη και υλοποίηση έργων διαχείρισης απορριμμάτων και λυμάτων, ανακύκλωσης (ανάπτυξης Πράσινων Σημείων) και ύδρευσης σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 και στο πρόγραμμα “Φιλόδημος Ι”
 • Υποστήριξη δικαιούχων (Δήμων) στην υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για δημιουργική επαναχρησιμοποίηση δημοτικών κτιρίων (ΕΠΑνΕΚ) και για ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου (Πράσινο Ταμείο)
 • Συνέχιση της τεχνικής υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην αξιολόγηση προτάσεων της πρόσκλησης “Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αστικών Αποβλήτων”
 • Υποστήριξη Επιτελικής Δομής του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (τομέα Ενέργειας) στην εφαρμογή των δράσεων “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον” και “Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με φυσικό αέριο σε κατοικίες”
 • Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΓΓΣΔΑ) στην επιτάχυνση των έργων αποκατάστασης των υπολειπόμενων ΧΑΔΑ σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς υλοποίησης. Η υποστήριξη περιλάμβανε επισκέψεις στους ΧΑΔΑ, εντοπισμό προβλημάτων που υπάρχουν, εκτίμηση κόστους έργων αποκατάστασης και οδικού χάρτη ενεργειών με χρονοδιάγραμμα καθώς και εκτίμηση συνοδών έργων διάθεσης των απορριμμάτων μετά την παύση λειτουργίας των ΧΑΔΑ
 • Συνέχιση της τεχνικής υποστήριξης της ΓΓΣΔΑ στην παρακολούθηση της υλοποίησης των ΠΕΣΔΑ και της επίτευξης των στόχων τους, της εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων διαχείρισης αποβλήτων και αντιμετώπιση σχετικών προβλημάτων
 • Υποστήριξη Δ/νσης Βιοποικιλότητας & Φυσικού Περιβάλλοντος ΥΠΠΕΝ στην υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, προσαρμογή τευχών δημοπράτησης περιβαλλοντικών έργων και μελετών,  εξειδίκευση της θεματικής προτεραιότητας 6d σε ΠΕΠ του ΕΣΠΑ, υλοποίηση έργου Life IP, υποστήριξη των ΦΔΠΠ τόσο με εκπαίδευση όσο και με υποστήριξη για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης σε πρόσκληση του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ
 • Εκπόνηση (σε συνεργασία με τον Τομέα Υπηρεσιών Σχεδιασμού & Οργάνωσης) του εγχειριδίου “Μεθοδολογία Ανάπτυξης Πράσινων Σημείων” που στοχεύει στην υποστήριξη των ΟΤΑ στον σχεδιασμό, αδειοδότηση και υλοποίηση Πράσινων Σημείων & Γωνιών Ανακύκλωσης. Ήδη υπάρχουν αιτήματα Δήμων για υποστήριξη στην υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης σε προσκλήσεις των ΠΕΠ
 • Συμμετοχή στη διαμόρφωση των προσκλήσεων του προγράμματος “Φιλόδημος Ι” στους τομείς (α) βελτίωσης υποδομών δικτύων ύδρευσης, (β) αποκατάστασης ΧΑΔΑ και (γ) αγροτικής οδοποιίας
 • Υποστήριξη στην αξιολόγηση αιτήσεων χρηματοδότησης του “Φιλόδημος Ι” στους τομείς αποκατάστασης ΧΑΔΑ και αγροτικής οδοποιίας
 • Συμμετοχή δύο στελεχών της Μονάδας στις Ομάδες Υποστήριξης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Ειδικού Σκοπού Βορείου & Νοτίου Αιγαίου και υποστήριξη σε αξιολογήσεις αιτήσεων χρηματοδότησης έργων π/υ 80 εκ. €
 • Συμμετοχή στις συζητήσεις με την DG Regio και την ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τη διαμόρφωση της επιτελικής προγραμματικής σύμβασης και των βασικών αξόνων του εθνικού σχεδίου δράσης για τη διαχείριση των λυμάτων οικισμών Γ’ προτεραιότητας και συμμετοχή τριών στελεχών της Μονάδας στην Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/08/2022

ΜΟΔ Α.Ε.