Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Υπεύθυνος Ποιότητας

Υπεύθυνος Ποιότητας: Γκούμας Αθανάσιος

Ο Υπεύθυνος Ποιότητας αναφέρεται απευθείας στη Διοίκηση και είναι αρμόδιος για τη συνεχή & αποτελεσματική λειτουργία, καθώς και για τη βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας και Διαχειριστικής Επάρκειας της ΜΟΔ.

  • Εισηγείται για την εφαρμογή ή/και την αναθεώρηση προτύπων στη Διοίκηση της εταιρείας
  • Συντονίζει την εφαρμογή τους, ελέγχει και αξιολογεί την τήρηση των προβλεπόμενων συστημάτων / διαδικασιών

 Στο πλαίσιο αυτό, μεριμνά για:

  • την προώθηση και βελτίωση της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας
  • τη διενέργεια και συντονισμό των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Ποιότητας
  • τη διερεύνηση-παρακολούθηση των προληπτικών / διορθωτικών ενεργειών, παραπόνων, μη συμμορφώσεων
  • τον έλεγχο της τεκμηρίωσης του Συστήματος Ποιότητας
  • την επαφή με τον φορέα πιστοποίησης και με τρίτους για θέματα που άπτονται της διαχείρισης ποιότητας
  • την εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με την ποιότητα.

                       

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/08/2022

ΜΟΔ Α.Ε.