Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Διεύθυνση Υπηρεσιών Σχεδιασμού και Οργάνωσης

Διευθύντρια: Εβίτα Παπακωνσταντίνου

Η Διεύθυνση Υπηρεσιών Σχεδιασμού και Οργάνωσης είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προτύπων, εργαλείων και οργανωτικών συστημάτων που είναι απαραίτητα για:

  • την αποτελεσματική λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης Προγραμμάτων και Έργων
  • την υποβοήθηση των Φορέων που υλοποιούν τα έργα
  • την υποστήριξη των εμπλεκομένων στα συγχρηματοδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα στη σωστή εκτέλεση του ρόλου τους σε επίπεδο προετοιμασίας – εκτέλεσης – πρόληψης

Στο πλαίσιο αυτό η Διεύθυνση:

  • υποστηρίζει τους Φορείς σε θέματα που αφορούν το ΕΣΠΑ (δράσεις που περιλαμβάνουν συνεργασία με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, εισηγήσεις σε σεμινάρια ενημέρωσης των Δικαιούχων, μεταφορά τεχνογνωσίας σε νέα ή υπό ένταξη Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
  • σχεδιάζει και αναπτύσσει οργανωτικά συστήματα και εργαλεία μετά από συγκεκριμένα αιτήματα φορέων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (μελέτες λειτουργικής επισκόπησης, αναδιοργάνωσης, μελέτες διαχειριστικής επάρκειας, περιγραφές θέσεων εργασίας, λειτουργικές ροές, συστήματα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO, κ.λπ.)
  • σχεδιάζει και αναπτύσσει πρότυπα και εργαλεία, παρακολουθεί την εφαρμογή τους και αξιολογεί τα αποτελέσματά της, αναθεωρεί και επικαιροποιεί τα πρότυπα και εργαλεία αυτά με βάση και σχετικές εισηγήσεις των χρηστών τους
  • υποστηρίζει τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου σε σχέση με τα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των Προγραμματικών Περιόδων
  • οργανώνει και διαχειρίζεται την τεκμηρίωση των δραστηριοτήτων της ΜΟΔ.

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/08/2023

ΜΟΔ Α.Ε.