Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Γραμματεία Διοίκησης 

Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στον Πρόεδρο, στο Διοικητικό Συμβούλιο και στον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας.

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 01/12/2021

ΜΟΔ Α.Ε.