Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Ομάδα Υποστήριξης Δικαιούχων σε Ορεινές και Μειονεκτικές Περιοχές

Προϊστάμενος: Ηλίας Κανελλόπουλος

Η Ομάδα Υποστήριξης λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2011. Παρέχει συμβουλευτική, διαχειριστική και τεχνική υποστήριξη στους Δικαιούχους των έργων των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ).

Κατηγορίες έργων:

 • Έργα υποδομών μεταφορών
 • Έργα υποδομών περιβάλλοντος
 • Ενεργειακά έργα
 • Έργα υποδομών υγείας, παιδείας, πολιτισμού, τουρισμού
 • Έργα τεχνολογιών πληροφορικής

Υπηρεσίες που παρέχει η Ομάδα:

 • Tεχνική υποστήριξη σε Δικαιούχους, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στις ανάγκες διαχείρισης ενός συγχρηματοδοτούμενου έργου που αναλαμβάνουν σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του, από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι και την ολοκλήρωσή του, δηλαδή κατά την εξειδίκευση και το σχεδιασμό του, τον προγραμματισμό και την εκτέλεσή του.
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών επί διαχειριστικών, τεχνικών, νομικών και άλλων θεμάτων, για τη βελτίωση της διαχειριστικής ικανότητας και αποτελεσματικότητας των Δικαιούχων στο σχεδιασμό, τη διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων.
 • Τεχνική υποστήριξη, σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ και τις αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, για την επιτάχυνση της υλοποίησης ειδικών κατηγοριών έργων που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, όπως είναι η κατά προτεραιότητα ολοκλήρωση εντός του ΕΣΠΑ των «έργων-γέφυρα» με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, η επιτάχυνση της υλοποίησης των Μεγάλων Έργων του ΕΣΠΑ, η εξασφάλιση της ολοκλήρωσης και λειτουργίας των «ημιτελών» έργων του Γ' ΚΠΣ.
  Και ειδικότερα:
  • Υποστήριξη στην εξειδίκευση και στον σχεδιασμό των έργων
  • Υποστήριξη στην ωρίμανση των έργων
  • Υποστήριξη στο συντονισμό διαδικασιών για την προώθηση σε υλοποίηση
  • Υποστήριξη στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης
  • Υποστήριξη στην υποβολή Αιτήσεων Επιβεβαίωσης Συνδρομής Μεγάλων έργων και στη σύνταξη των μελετών κόστους – οφέλους
  • Υποστήριξη στην υλοποίηση των έργων (επιτάχυνση διαδικασιών για έγκαιρη ολοκλήρωση και επίτευξη στόχου απορρόφησης διατιθέμενων πόρων-κανόνας ν+3). 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/08/2022

ΜΟΔ Α.Ε.