Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 


Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 840 από 84 σελίδες
ΥΑ 109801/21.11.2023 (ΦΕΚ 662/24.11.2023) Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 51858/19.05.2022 απόφασης «Συγκρότηση Συμβουλίου Παρακολούθησης και Συντονισμού Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων» (Β’ 2506)


Ημερομηνία δημοσίευσης:24/11/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Απόφαση 9257/25.10.2023 (ΦΕΚ 6242/Β/30.10.2023) Συγκρότηση Θεματικού Δικτύου με αντικείμενο τις Κρατικές Ενισχύσεις και τα Χρηματοδοτικά Μέσα (Εργαλεία) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027


Ημερομηνία δημοσίευσης:30/10/2023
Αρχή έκδοσης: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ
ΥΑ 93758/13.10.2023 (ΦΕΚ 6036/Β/19.10.2023) Τροποποίηση και αντικατάσταση YA 72962/ΕΥΘΥ/19-07-2022 «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος ’’Κρήτη’’ 2021-2027


Ημερομηνία δημοσίευσης:19/10/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Απόφαση 90615/05.10.2023 (ΦΕΚ 5887/Β/09.10.2023) Απόφαση συγκρότησης Θεματικού Δικτύου Συντονισμού Τεχνικής Βοήθειας της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027


Ημερομηνία δημοσίευσης:9/10/2023
Αρχή έκδοσης: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ
ΥΑ 78001/01.09.2023 (ΦΕΚ 5332/Β/07.09.2023) Τροποποίηση της ΥΑ 77788/02-08-2022 (Β’4177) «Αναδιάρθρωση της ΕΥΔ Προγράμματος «Ιόνια Νησιά» και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 32671/ΕΥΘΥ 328/23-3-2015 (Β’ 791) υπουργικής απόφασης» (Β’ 4177)


Ημερομηνία δημοσίευσης:7/9/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΥΑ 76792/29.08.2023 (ΦΕΚ 5270/Β/30.08.2023) Τροποποίηση της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης κ υλοποίησης προγ/των Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας κ διατήρησης για ανάθεση & υλοποίηση ενεργειών ΤΒ"


Ημερομηνία δημοσίευσης:30/8/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΥΑ 76784/29.08.2023 (ΦΕΚ 5253/Β/30.08.2023) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 68168/05.07.2022 απόφασης για την «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ αναπτυξιακών προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε.» (Β’ 3607)


Ημερομηνία δημοσίευσης:30/8/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Απόφαση 75431/24.08.203 (ΦΕΚ 5190/Β/25.08.2023) Συγκρότηση Εθνικού Δικτύου των Υπευθύνων Προβολής και Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2021-2027


Ημερομηνία δημοσίευσης:25/8/2023
Αρχή έκδοσης: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ
Προγραμματική σύμβαση με το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης για την υλοποίηση του έργου "Εργασίες ανακαίνισης χώρων στέγασης του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)"


Ημερομηνία δημοσίευσης:4/8/2023
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου για την υλοποίηση του έργου «Επικαιροποίηση μελέτης ολοκλήρωσης κατασκευής κερκίδων και γηπέδου στίβου-ποδοσφαίρου – Αρχιτεκτονική μελέτη»


Ημερομηνία δημοσίευσης:3/8/2023
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Αποτελέσματα 1 - 10 από 840 από 84 σελίδες
ΜΟΔ Α.Ε.