Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 

Προϊστάμενος: Γεράσιμος Βουτσινάς

Η Μονάδα υποστηρίζει την εταιρεία στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της, μέσω της αξιολόγησης και της βελτίωσης των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των μηχανισμών ελέγχου και διακυβέρνησης της ΜΟΔ  σύμφωνα με τα διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου (π.χ. COSO-ERM) .
Μεταξύ άλλων η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου:

  • Διαμορφώνει το μεθοδολογικό και κανονιστικό πλαίσιο για τον εσωτερικό έλεγχο
  • Αναπτύσσει μεθοδολογία για τη διαχείριση κινδύνων και συντάσσει το Εγχειρίδιο Εσωτερικού Ελέγχου με το οποίο ορίζεται και περιγράφεται η μεθοδολογία διενέργειας εσωτερικών ελέγχων, καθώς και τον Κανονισμό λειτουργίας της Μονάδας
  • Καταρτίζει, το μητρώο κινδύνων και τον χάρτη κινδύνων της εταιρείας και μεριμνά για την τακτική αναθεώρηση και ενημέρωσή του
  • Ελέγχει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού και ασκεί διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης και την ανάπτυξη δικλίδων για την αποτροπή τους στο μέλλον
  • Ελέγχει τα πληροφοριακά συστήματα ως προς την αποτελεσματικότητά τους για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας
  • Καταρτίζει το ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχου, διενεργεί προγραμματισμένους και έκτακτους εσωτερικούς ελέγχους και συντάσσει ετήσια έκθεση για τους ελέγχους που διενεργεί, επισημαίνοντας τους κινδύνους που απορρέουν από τα ευρήματα
  • Αξιολογεί, μέσω των ελέγχων, τις διαδικασίες σχεδιασμού και εκτέλεσης των λειτουργιών και των προγραμμάτων της ΜΟΔ και τον βαθμό εφαρμογής και την αετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχου και διενεργεί προγραμματισμένους και έκτακτους εσωτερικούς ελέγχους ποτελεσματικότητα των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί για τη διαχείριση κινδύνων, καθώς και τον βαθμό ενσωμάτωσης του συστήματος διαχείρισης κινδύνων στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων
  • Ελέγχει τη συμμόρφωση της εταιρείας προς την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία της
  • Υποβάλλει εισηγήσεις/εκθέσεις για τη βελτίωση των αδυναμιών, την επίλυση τυχόν σοβαρών προβλημάτων, τη λήψη διορθωτικών−προληπτικών μέτρων ή / και την τροποποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών, με σκοπό την επίτευξη των στόχων της εταιρείας και την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25/08/2021

ΜΟΔ Α.Ε.