Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

Προϊστάμενος: Γεράσιμος Βουτσινάς

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (επιπέδου Διεύθυνσης) έχει ως επιχειρησιακούς στόχους:

  • τον έλεγχο των συστημάτων διακυβέρνησης και λειτουργίας και την παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας αυτών, με σκοπό την υποστήριξη της εταιρείας για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων και για τη λήψη μέτρων, όπου απαιτείται
  • την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, είτε ως αρωγή προς τον επικεφαλής της εταιρείας είτε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εταιρείας
  • τη διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και
  • την αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων της εταιρείας βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Η Μονάδα αποτελείται από 2 τμήματα:

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/12/2022

ΜΟΔ Α.Ε.