Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Στελέχωση

H ποιότητα και η επάρκεια του ανθρώπινου δυναμικού των  δομών  του ΕΣΠΑ αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση ώστε αυτές να μπορούν να ανταποκριθούν επιτυχώς στα θεσμικά τους καθήκοντα. Βασική προτεραιότητα για την ΜΟΔ είναι η στελέχωση των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ με κατάλληλο και υψηλών προσόντων προσωπικό, τόσο από την ΜΟΔ όσο και από λοιπούς φορείς του Δημοσίου, το οποίο είναι ικανό να ανταπεξέλθει απρόσκοπτα, αποτελεσματικά και αποδοτικά στις ανάγκες του προγραμματισμού, της διαχείρισης, την παρακολούθησης, της εφαρμογής, του ελέγχου και της αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Συνολικά στο διάστημα 1997 – 2009 το σύστημα επιλογής έχει εφαρμοσθεί για τη στελέχωση 1.240 περίπου θέσεων στελεχιακού δυναμικού σε 9 προκηρύξεις που αφορούσαν την Κεντρική Υπηρεσία και τις Ομάδες Υποστήριξης, τις Γραμματείες Επ.Πα. του Β’ ΚΠΣ, τις Ειδικές Υπηρεσίες του Γ’ ΚΠΣ και τέλος τις Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ, σε σύνολο πληθυσμού περίπου 14.000 υποψηφίων.

Για τη στελέχωση των Ειδικών Υπηρεσιών αξιοποιήθηκαν μέχρι τώρα δύο διαδικασίες:

  • προσλήψεις από τον ιδιωτικό τομέα μέσω δημόσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος της ΜΟΔ (διαδικασία που έχει καταστεί ανενεργή με τον Ν. 3812/2009)
  • μετακινήσεις προσωπικού από τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα μετά από υποβολή ερωτήματος και κρίση καταλληλότητάς του από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Η ΜΟΔ την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013 υλοποίησε επίσης:

  • Στελέχωση θέσεων 5 Κοινών Τεχνικών Γραμματειών (ΚΤΓ) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία
  • Διοικητική υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού στελεχών από τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα προκειμένου να ενταχθούν στις Ειδικές Υπηρεσίες

Το προσωπικό που η ΜΟΔ έχει προσλάβει και αποσπάσει υπάγεται διοικητικά στις Ειδικές Υπηρεσίες και είναι επιφορτισμένο με τη διεκπεραίωση καθηκόντων που προκύπτουν από τις αρμοδιότητες αυτών των υπηρεσιών σε σχέση με τον προγραμματισμό, σχεδιασμό, προετοιμασία, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα, εφαρμογή και έλεγχο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Οι δράσεις της ΜΟΔ που αφορούν στελέχωση συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 03/07/2023

ΜΟΔ Α.Ε.