Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Δράσεις Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 

Η ΜΟΔ υποστηρίζει ενεργά τους δήμους, τις περιφέρειες και το κεντρικό κράτος στην υλοποίηση των δράσεων κοινωνικής πολιτικής για έργα που χρηματοδοτούνται κατά κύριο λόγο από το ΕΚΤ.

Στο πλαίσιο αυτό, εκπονεί πιλοτικά σχέδια και οδηγούς υλοποίησης - εφαρμογής σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά πλαίσιο λειτουργίας κοινωνικών δομών, δράσεις επιδότησης ενοικίου κ.λπ.

Παράλληλα, υποστηρίζει δημόσιους φορείς, όπως ΟΑΕΔ, ΤΕΕ, ΑΣΕΠ, Επιτελική Δομή Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην υλοποίηση δράσεων ΕΚΤ (προώθηση της απασχόλησης, κοινωνική ένταξη, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας).

Τέλος, ανταποκρινόμενη στις νέες ανάγκες που έχουν προκύψει από την επιδημία του Covid-19, η ΜΟΔ υποστηρίζει την Επιτελική Δομή του Υπουργείου Υγείας και το ΕΚΑΒ για δράσεις ενίσχυσης των Υπηρεσιών και των Φορέων Υγείας (Νοσοκομεία, ΥΠΕ κ.λπ.).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/06/2021

ΜΟΔ Α.Ε.