Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ανακοινώσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 242 από 25 σελίδες

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη ενέργεια υποστήριξης από τη διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας μέσω Προγραμματικής Σύμβασης

19/7/2021

Στο τέλος Ιουνίου ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη ενέργεια υποστήριξης αδύναμων δήμων της χώρας μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης επαναπιστοποίησης και επιθεωρήσεων επιτήρησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της ΜΟΔ Α.Ε.»

14/7/2021

Η εταιρία ΜΟΔ Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, το έργο «Παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης, επαναπιστοποίησης και επιθεωρήσεων επιτήρησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της ΜΟΔ Α.Ε.». ...

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση του έργου « Εκπόνηση Αναλογιστικής Μελέτης για τη χρήση 2020 και σχετικές προβλέψεις».

8/7/2021

Η εταιρία ΜΟΔ Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, το έργο «Εκπόνηση Αναλογιστικής Μελέτης για τη χρήση 2020 και σχετικές προβλέψεις».

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμπλήρωση στελέχωσης της Ομάδας Υποστήριξης για το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στη Μεταλιγνιτική Εποχή

1/7/2021

Η ΜΟΔ καλεί τα στελέχη της, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), τα οποία είναι υπάλληλοι ΜΟΔ Α.Ε. και απασχολούνται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη στελέχωση  της Ομάδας Υποστήριξης του Σχεδίου για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή ...

Πρόσκληση για την υποστήριξη αδύναμων φορέων, ΟΤΑ Α’ βαθμού κ.λ.π στην ωρίμανση και υλοποίηση έργων του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης μέσω ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της ΜΟΔ Α.Ε.

22/6/2021

Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φορέα με αδυναμίες, ιδίως ΟΤΑ α’ βαθμού να υποβάλει ένα μόνο αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια που αφορά στην ωρίμανση και υλοποίηση κρίσιμων έργων

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ για τον συνοπτικό διαγωνισμό του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των χώρων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε.»

7/6/2021

Για τον συνοπτικό διαγωνισμό του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των χώρων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε.» (Αρ. πρωτ. 2365-28/5/2021):

Απαντήσεις επί ερωτημάτων για τον συνοπτικό διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού

4/6/2021

Αναρτήθηκαν οι απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν τον συνοπτικό διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού.

Καταγραφή συνόλων εγγράφων της ΜΟΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4727/2020

28/5/2021

Η νέα απόφαση του Προέδρου ΔΣ της ΜΟΔ 870/17.5.2021 εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Ι του Ν. 4727/2020 σχετικά με τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ -- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Τομέα Διαχειριστικών & Υποστηρικτικών Υπηρεσιών της ΜΟΔ ΑΕ

19/4/2021

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της Εσωτερικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Τομέα Διαχειριστικών & Υποστηρικτικών Υπηρεσιών της ΚΥ ΜΟΔ ΑΕ, παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 26 Απριλίου 2021.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις του Τομέα Διαχειριστικών & Υποστηρικτικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας ΜΟΔ

6/4/2021

Για τον Τομέα Διαχειριστικών & Υποστηρικτικών Υπηρεσιών προκηρύσσονται 2 θέσεις πτυχιούχων Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ), θετικής κατεύθυνσης κατά προτίμηση Μηχανικών.

Αποτελέσματα 1 - 10 από 242 από 25 σελίδες
ΜΟΔ Α.Ε.