Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονικές εκδόσεις

Ξεφυλλίστε πρόσφατα εγχειρίδια και ηλεκτρονικά έντυπα της ΜΟΔ.

Εγχειρίδια

Αφαλάτωση και συνοδά έργα Μεθοδολογία ανάπτυξης δημοτικού συστήματος διαχείρισης βιοαποβλήτων Μεθοδολογία ανάπτυξης πράσινων σημείων Οδηγός ανασχεδιασμού αστικών οδών αρμοδιότητας δήμων

Ηλεκτρονικά έντυπα

Ημερολόγιο 2021

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/06/2021

ΜΟΔ Α.Ε.