Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

Προϊστάμενος: Κώστας Δημητρακόπουλος

  • Συντάσσει τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό, παρακολουθεί και ελέγχει την υλοποίησή του
  • Συντάσσει τα Τεχνικά Δελτία, συντονίζει και παρακολουθεί τα αντίστοιχα έργα της ΜΟΔ που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τεχνική Βοήθεια 2000 – 2006
  • Ασκεί τη λογιστική, οικονομική και ταμειακή διαχείριση, καθώς και τη διαχείριση παγίου εξοπλισμού
  • Διαχειρίζεται τη μισθοδοσία, τις προμήθειες και συμβάσεις τρίτων
  • Εξοπλίζει τις Ειδικές Υπηρεσίες με έπιπλα και είδη γραφείου, καθώς και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και φαξ

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/08/2022

ΜΟΔ Α.Ε.