Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Ομάδα Υποστήριξης Δράσεων για Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού και Δικαιούχων του ΕΚΤ

Προϊστάμενος: Δημήτρης Καλαμαράς

 

Η Ομάδα προέρχεται από την ενοποίηση το 2021 των ομάδων υποστήριξης δράσεων ΕΚΤ και υποστήριξης ειδικών ομάδων πληθυσμού.

Υποστηρίζει φορείς σε Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, οι οποίοι υλοποιούν και διαχειρίζονται δράσεις και έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Στο παρελθόν έχει υποστηρίξει μεγάλους δικαιούχους (ΟΑΕΔ, Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες κλπ).

Επίσης, παρέχει συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη σε Δικαιούχους των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (σε έργα Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης - ΤΠΑ, Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Αστικής Ανάπτυξης και Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου - ΟΠΑΑΧ), τα οποία απευθύνονται σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Ενδεικτικά, έχει υποστηρίξει ΟΤΑ, Αναπτυξιακές Εταιρίες και φορείς που δραστηριοποιούνται σε έργα ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

Υπηρεσίες που παρέχει η Ομάδα:

  • Αξιοποίηση ευκαιριών και δυνατοτήτων ένταξης νέων έργων
  • Υποστήριξη στη σύνταξη προκηρύξεων
  • Υποστήριξη στην συμπλήρωση και υποβολή των αναγκαίων Τεχνικών Δελτίων Έργου
  • Δημιουργία συστήματος εσωτερικού ελέγχου
  • Δημιουργία συστήματος παρακολούθησης της υλοποίησης έργων
  • Υποστήριξη κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου (υποστήριξη διοικητικών διαδικασιών, παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, τήρηση κανόνων δημοσιότητας, εξασφάλιση επιλεξιμότητας δαπανών)
  • Εκπαίδευση στελεχών
  • Μεταφορά τεχνογνωσίας στα στελέχη των υποστηριζόμενων φορέων
  • Σύνταξη εγχειριδίων και οδηγών για την υποστήριξη των έργων

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/08/2022

ΜΟΔ Α.Ε.