Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Προσκλήσεις Θέσεων Εργασίας

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 41 από 5 σελίδες

Πρόσκληση προς τους υποψήφιους της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 3669/06.08.2018 προς τον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

15/12/2021

Πρόσκληση προς τους υποψήφιους της πρόσκλησης προς τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα με αρ. πρωτ. 3669/06.08.2018 (ΚΥΑ 64689/18-06-2021/Β΄2608, άρθρο 2)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση της Κοινής Γραμματείας Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020

21/5/2021

Η ΕΥΔ ΕΠ Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», με την υποστήριξη της ΜΟΔ Α.Ε., εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης στην Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση Κοινής Γραμματείας Προγράμματος Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Αλβανία» 2014-2020

11/5/2021

Η ΕΥΔ ΕΠ Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» με την υποστήριξη της ΜΟΔ εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης στην Κοινή Γραμματεία του «INTERREG IPA CBC Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση 4 θέσεων στην Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»

6/5/2021

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», με την υποστήριξη της ΜΟΔ Α.Ε., εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων στην Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση Κοινής Γραμματείας Προγράμματος Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Αλβανία» 2014-2020

7/8/2020

Η Διαχειριστική Αρχή Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, με την υποστήριξη της ΜΟΔ εκδίδει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη θέση του Υπεύθυνου Έργου Επικοινωνίας & Τεχνικής Βοήθειας στην Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση Κοινής Γραμματείας Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “INTERREG V-A Ελλάδα-Ιταλία"

29/7/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κοινής Γραμματείας (ΚΓ) του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “INTERREG V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014 - 2020”

Ανάρτηση Τελικού Πίνακα Αποτελεσμάτων συνολικής μοριοδότησης για τις ΕΥ ΕΠΑΝΕΚ, ΕΠΑΝΑΔ-ΔΜΒ και την ΚΥ ΜΟΔ (θέσεις 007, 008, 014, 045, 047)

25/4/2019

Αναρτάται ο πίνακας κατάταξης υποψηφίων σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τον Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

Ανάρτηση Πίνακα Αποτελεσμάτων συνολικής μοριοδότησης για τις ΕΥ ΕΠΑΝΕΚ, ΕΠΑΝΑΔ-ΔΜΒ και την ΚΥ ΜΟΔ (θέσεις 007, 008, 013, 014, 044, 045, 047, 048)

9/4/2019

Αναρτάται ο πίνακας κατάταξης υποψηφίων σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τον Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

Ανάρτηση Πίνακα Αποτελεσμάτων Γραπτής Εξέτασης για την απόσπαση υπαλλήλων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα στο Σύστημα ΕΣΠΑ

14/12/2018

Ανάρτηση πίνακα αποτελεσμάτων γραπτών εξετάσεων υπαλλήλων δημόσιου/ευρύτερου δημόσιου τομέα

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Προκριθέντων και Απορριφθέντων σε γραπτή εξέταση για την απόσπαση υπαλλήλων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα στο Σύστημα ΕΣΠΑ

27/11/2018

Αναρτήθηκαν στον ειδικό χώρο που έχει δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα της ΜΟΔ οι οριστικοί πίνακες προκριθέντων και απορριφθέντων σε γραπτή εξέταση, μετά την εκδίκαση των ενστάσεων, για τη διαδικασία απόσπασης υπαλλήλων του δημόσιου και ευρύτερου τομέα στο Σύστημα ...

Αποτελέσματα 1 - 10 από 41 από 5 σελίδες

Παλαιότερες προσκλήσεις θέσεων εργασίας

ΜΟΔ Α.Ε.