Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Διεύθυνση Προμηθειών

​Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Σμαράγδα Τσιγάνη​

Η Διεύθυνση έχει την ευθύνη προγραμματισμού, διενέργειας και παρακολούθησης των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών της εταιρείας. Ειδικότερα:

  • Ομογενοποιεί και παρακολουθεί τις διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών της εταιρείας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες
  • Εκτιμά τις ανάγκες και συγκεντρώνει τα αιτήματα προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών καθώς και τις τεχνικές τους προδιαγραφές από τις επιμέρους Διευθύνσεις/Τμήματα, τα αξιολογεί και συντονίζει την αποτελεσματικότερη υλοποίησή τους.
  • Καταρτίζει, παρακολουθεί και υλοποιεί το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών το οποίο και υποβάλλει προς έγκριση στην Διοίκηση της εταιρείας
  • Τηρεί και καταρτίζει πρότυπα τεύχη διακηρύξεων και συμβατικών τευχών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες
  • Συντάσσει τεύχη διακηρύξεων και συμβατικών τευχών ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές, σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες και υλοποιεί τις απαιτούμενες ενέργειες για τη διενέργεια των απαιτούμενων διαγωνιστικών διαδικασιών ή διαδικασιών ανάθεσης και τηρεί αρχείο όλων των διαδικασιών
  • Έχει την ευθύνη για την κατάρτιση των συμβάσεων που συνάπτονται ύστερα από διαγωνισμό και υποστηρίζει τις οργανωτικές μονάδες για την εκτέλεσή τους και την τήρηση των όρων τους
  • Δημιουργεί και τηρεί Αρχείο Προμηθειών και Μητρώο Συμβάσεων και Προμηθευτών.


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/02/2024

ΜΟΔ Α.Ε.