Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Ομάδα Υποστήριξης Δικαιούχων σε Νησιωτικές & Απομακρυσμένες Περιοχές

Προϊστάμενος: Ιωάννης Αγαπητίδης

Η Ομάδα λειτουργεί επιχειρησιακά από το Μάιο του 2002. Yποστηρίζει κατά προτεραιότητα τεχνικά και συμβουλευτικά φορείς Δικαιούχους, κυρίως Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίοι έχουν διαπιστωμένες αδυναμίες σε τεχνική υποδομή και στελέχωση, προκειμένου να ωριμάσουν και να υλοποιήσουν δημόσια έργα υποδομής, συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ή / και των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Φορείς και κατηγορίες έργων που υποστηρίζονται:

Η Ομάδα έχει υποστηρίξει μεταξύ άλλων Δικαιούχους στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Δυτ. Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Αν. Μακεδονίας - Θράκης.

Ενδεικτικά, οι κατηγορίες υποστηριζόμενων έργων αφορούν:

 • Έργα αξιοποίησης, διαχείρισης και προστασίας υδατικών πόρων
 • Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων
 • Έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων
 • Έργα εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
 • Κατασκευές και αναπλάσεις χώρων & κτιρίων
 • Μονοπάτια σε αρχαιολογικούς / τουριστικούς τόπους
 • Λιμενικές εγκαταστάσεις
 • Αλιευτικά καταφύγια
 • Οδικά δίκτυα.


Υπηρεσίες που παρέχει η ομάδα:

Η Ομάδα παρέχει επιχειρησιακή και τεχνική υποστήριξη στην «ωρίμανση» και υλοποίηση / παρακολούθηση των έργων των Δικαιούχων, όπως ενδεικτικά:

 • Υποστήριξη στον συντονισμό και τον σχεδιασμό των έργων και των απαιτούμενων διαδικασιών ωρίμανσής τους
 • Υποστήριξη στη σύνταξη των προδιαγραφών προκήρυξης μελετών
 • Υποστήριξη στην παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών
 • Υποστήριξη στην αξιολόγηση μελετών
 • Υποστήριξη στην παρακολούθηση και επίσπευση των απαιτούμενων διαδικασιών αδειοδοτήσεων
 • Υποστήριξη στη συμπλήρωση και υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης Έργων και Υποέργων
 • Υποστήριξη στη σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης
 • Υποστήριξη στην παρακολούθηση των διαδικασιών υλοποίησης του έργου.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/08/2022

ΜΟΔ Α.Ε.