Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Οδηγός για την εφαρμογή Ν.4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις, 4η Έκδοση

 Γενικές Οδηγίες (4η έκδοση, Ιούλιος 2019) ΝΕΟ!

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ
 Περιεχόμενα Ν. 4412/2016 κατ΄άρθρο (2η έκδοση, Μάϊος 2018)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 Υπόδειγμα Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού  για Συμβάσεις Γενικών Υπηρεσιών (4η έκδοση, Iούλιος 2019)  ΝΕΟ!
 Υπόδειγμα Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου του Αρ. 117 του Ν. 4412/2016 (4η έκδοση, Ιούλιος 2019)  ΝΕΟ!
 Υπόδειγμα Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για Συμβάσεις Προμηθειών (4η έκδοση, Ιούλιος 2019) ΝΕΟ!
 Υπόδειγμα Τεύχους Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων Έργων Δικτύων Ύδρευσης ή Αποχέτευσης (2η έκδοση, Μάϊος 2018)
 Υπόδειγμα Τεύχους Διακήρυξης για την ανάθεση έργων ΕΕΛ (Ιούνιος 2019) 
 Πρακτικά Συμπερασμάτων (άρθρο 50 ν.4412/16, Μάϊος 2019) 
 Υπόδειγμα Ιδιωτικού Συμφωνητικού Γενικών Υπηρεσιών (Ιούνιος 2019) ΝΕΟ!
 Υπόδειγμα σύμβασης ανάθεσης Γενικών Υπηρεσιών (Ιούνιος 2019) ΝΕΟ!
 Υπόδειγμα τεύχους ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων_Γενικές Υπηρεσίες (Ιούνιος 2019) ΝΕΟ!


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 60.000€ ΑΠΟ ΔΗΜΟΥΣ

 Οδηγός για ανάθεση μελετών μέχρι 60.000€  (4η έκδοση, Ιούλιος 2019) ΝΕΟ!
 Διάγραμμα ροής διαδικασίας ανάθεσης (2η έκδοση, Μάϊος 2018)
 Υπόδειγμα Πρόσκλησης για την Κατάρτιση Καταλόγου Ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών (2η έκδοση, Μάϊος 2018)
 Υπόδειγμα Απόφασης Δημάρχου (2η έκδοση, Μάϊος 2018)
 Υπόδειγμα Προγραμματικής Σύμβασης για Χρήση «Δάνειας» Τεχνικής Υπηρεσίας  για την Επίβλεψη Μελέτης με Απευθείας Ανάθεση (2η έκδοση, Μάϊος 2018)
 Υπόδειγμα Προγραμματικής Σύμβασης Για Χρήση «Δάνειας» Τεχνικής Υπηρεσίας για Ανάθεση Μελέτης Μέσω Συνοπτικού Διαγωνισμού (2η έκδοση, Μάϊος 2018)
 Υπόδειγμα Φακέλου Σύμβασης Μελέτης (2η έκδοση, Μάϊος 2018)
 Υπόδειγμα Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Μελετών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει Τιμής (4η έκδοση, Ιούλιος 2019) ΝΕΟ!
 Υπόδειγμα Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Μελετών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει Βέλτιστης Σχέσης Ποιότητας - Τιμής (4η έκδοση, Ιούλιος 2019) ΝΕΟ!
 Υπόδειγμα Τεύχους Συγγραφής Υποχρεώσεων Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Μελετών (2η έκδοση, Μάϊος 2018)
 Υπόδειγμα Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (2η έκδοση, Μάϊος 2018)
 Υπόδειγμα Σύμβασης Απευθείας Ανάθεσης της Μελέτης (2η έκδοση, Μάϊος 2018)
 Υπόδειγμα Σύμβασης Ανάθεσης με Συνοπτικό Διαγωνισμό της Μελέτης (2η έκδοση, Μάϊος 2018)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Master Plan) ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 Οδηγός ανάθεσης μελέτης Γενικου Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) (3η έκδοση, Φεβρουάριος 2019)
 Υπόδειγμα Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Μελετών Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) (3η έκδοση, Φεβρουάριος 2019)
 Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς (2η έκδοση, Μάϊος 2018)
 Υπόδειγμα Τεύχους Συγγραφής Υποχρεώσεων Μελέτης Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Masterplan) Συνοπτικός Διαγωνισμός (2η έκδοση, Μάϊος 2018)
 Υπόδειγμα Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Μελέτης Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) (2η έκδοση, Μάϊος 2018)
 Φάκελος Σύμβασης Μελέτης Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) (3η έκδοση, Φεβρουάριος 2019)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/08/2022

ΜΟΔ Α.Ε.