Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Ιστορία της ΜΟΔ

Η ΜΟΔ ιδρύθηκε το 1996 με κοινή απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κατά τη διάρκεια του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 1994-1999 αποστολή της ΜΟΔ ήταν:

 1. η κάλυψη των αναγκών της δημόσιας διοίκησης σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και σε μεταφορά τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της διαχείρισης προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
 2. η υποστήριξη των φορέων στην επιτυχή αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων κατά την υλοποίησή τους, όπως:
 • στην ποιότητα μελετών των έργων
 • στον προϋπολογισμό των έργων
 • στο χρονοδιάγραμμα των έργων
 • στην εφαρμογή των απαιτήσεων που απορρέουν από τους εθνικούς και κοινοτικούς κανονισμούς για την κατασκευή των έργων.

Για τον σκοπό αυτό, η ΜΟΔ προσέλαβε μετά από διαγωνισμούς εξειδικευμένα στελέχη του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και, στη συνέχεια, συγκρότησε και έθεσε στη διάθεση των φορέων διαχείρισης προγραμμάτων:

 • "Ομάδες Στελεχών" που ανέλαβαν τον ρόλο της Γραμματείας Επιτροπής Παρακολούθησης στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και σε 3 Τομεακά Προγράμματα
 • "Ομάδες Έργου" που ανέλαβαν να υποστηρίξουν 3 Υπουργεία και ένα Οργανισμό – Φορέα Υλοποίησης στη διαχείριση 4 Τομεακών Προγραμμάτων.

Οι Ομάδες αυτές, υπό τον συντονισμό της Κεντρικής Υπηρεσίας, διαδραμάτισαν έναν ενεργό ρόλο στην προώθηση της υλοποίησης του προγράμματος ευθύνης τους, και ειδικότερα ανέλαβαν ρόλο:

 • παρακολούθησης των απορροφήσεων και γενικότερα της προόδου του προγράμματος
 • ενημέρωσης - πληροφόρησης και γενικής υποστήριξης των φορέων υλοποίησης του προγράμματος
 • συντονισμού των αρμοδίων φορέων για την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης του προγράμματος
 • εντοπισμού και έγκαιρης ανάδειξης των προβλημάτων που παρουσιάζονταν κατά την υλοποίηση των έργων/ενεργειών του κάθε προγράμματος
 • εισήγησης λήψης αποφάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων
 • μέριμνας για την εφαρμογή των κριτηρίων επιλεξιμότητας των έργων/ενεργειών και ετοιμότητας των φορέων
 • ελέγχου της τήρησης των κανονισμών (Εθνικών και Κοινοτικών).

Κατά την ίδια περίοδο του Β΄ ΚΠΣ, η ΜΟΔ ανέλαβε επίσης:

 • την εκπαίδευση / κατάρτιση σε συνεχή βάση όλων αυτών των στελεχών, καθώς και την κατάρτιση στελεχών των Φορέων Υλοποίησης σε εξειδικευμένα θέματα
 • την παραγωγή και προώθηση τεχνογνωσίας (με οδηγούς, εργαλεία κλπ) και οργανωτικών συστημάτων για την καλύτερη διαχείριση των προγραμμάτων και των έργων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
 • τον εξοπλισμό των Ομάδων Στελεχών και Έργου με σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και πληροφοριακά συστήματα.

Το έργο της ΜΟΔ στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 επικεντρώθηκε στους ακόλουθους τομείς :

Κατα την επόμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2007-2013, η ΜΟΔ συνέχισε να υποστηρίζει και να ενισχύει τους δημόσιους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων και άλλων αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Βασικές αρμοδιότητές της ήταν:

 • Οργάνωση και στελέχωση των Ειδικών Υπηρεσιών
 • Εκπαίδευση στελεχών των Ειδικών Υπηρεσιών και των Δικαιούχων
 • Συμβουλευτική, διαχειριστική και τεχνική υποστήριξη των Δικαιούχων
 • Ανάπτυξη  συστημάτων και ειδικών εργαλείων για την οργάνωση της διαχείρισης του ΕΣΠΑ και μεταφορά τεχνογνωσίας
 • Στέγαση των Ειδικών Υπηρεσιών και εξοπλισμός τους με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και ηλεκτρονικά συστήματα
 • Ανάπτυξη, υποστήριξη και φιλοξενία πληροφοριακών συστημάτων, διαδικτυακών εφαρμογών, παροχή κεντρικών δικτυακών υπηρεσιών (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πρόσβαση στο διαδίκτυο, διασύνδεση με ΟΠΣ).

ΜΟΔ ως δικαιούχος 2007-2013

 

Εκτός των παραπάνω, η ΜΟΔ ορίστηκε και Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας με πόρους που εκχωρήθηκαν από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής, Μακεδονίας - Θράκης, Δυτ. Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων, Αττικής, Θεσσαλίας – Στερεάς - Ηπείρου, Κρήτης & Νήσων Αιγαίου.

Με την ιδιότητα αυτή ενεργοποίησε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την παροχή οριζόντιας τεχνικής βοήθειας σε θέματα που δεν καλύπτονταν από το υφιστάμενο προσωπικό των φορέων ώστε να ωριμάσουν και υλοποιήσουν έργα τους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. (π.χ. τεχνικοί σύμβουλοι, νομική υποστήριξη, υποβολή φακέλων, οικονομική παρακολούθηση κ.λπ.) και υποστήριξε Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Φορείς Υγείας στην υλοποίηση περίπου 2.000 έργων.

Υλοποίηση έργων ως ΕΦΔ


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/08/2022

ΜΟΔ Α.Ε.