Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Μεταφορά τεχνογνωσίας κατά το Γ΄ ΚΠΣ

Η διάδοση της τεχνογνωσίας και η αποτελεσματική διακίνηση της πληροφορίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που ήταν αρμόδιοι για την υλοποίηση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης αποτέλεσε έναν από τους πρωταρχικούς λόγους για την ίδρυση της ΜΟΔ.  «Η δημιουργία ενός πυρήνα τεχνογνωσίας για την επίλυση διαχειριστικών αδυναμιών», «η δημιουργία ενός συστήματος πληροφόρησης σε θέματα διαχείρισης», καθώς και «η διάδοση των πληροφοριών για τις επιτυχείς εμπειρίες μεταρρυθμίσεων» ήταν ορισμένες από τις διαχειριστικές ανάγκες που η ΜΟΔ κλήθηκε να καλύψει ήδη από το ΚΠΣ 1994 -1999.

Κατά την περίοδο 2000 - 2006, η ΜΟΔ δραστηριοποιήθηκε στους ακόλουθους άξονες:

1. Ανάπτυξη εργαλείων και προτύπων

Η ΜΟΔ υποστηρίζει την προώθηση των διοικητικών, οργανωτικών και διαδικαστικών μεταρρυθμίσεων στο σύστημα διαχείρισης και εφαρμογής των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Για τον σκοπό αυτό σχεδίασε και ανέπτυξε κατάλληλα οργανωτικά και τεχνολογικά μέσα που συνέβαλαν:

- στη διασφάλιση της νομιμότητας, κανονικότητας και τυπικότητας της διαχείρισης και εφαρμογής του ΚΠΣ σε όλα τα επίπεδα
- στη σταδιακή ανάπτυξη ενός αξιόπιστου μηχανισμού εφαρμογής και διαχείρισης του ΚΠΣ και
- στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της ΜΟΔ.

Τα παραγόμενα συστήματα και εργαλεία επικεντρώθηκαν στην υποβοήθηση των Ειδικών Υπηρεσιών και των Τελικών Δικαιούχων στις λειτουργικές τους διαδικασίες, πολλά όμως από αυτά απευθύνονταν και στο ευρύτερο κοινό (Ευρετήριο Όρων ΚΠΣ, Σύστημα on line Πληροφόρησης κ.λπ.) ή στους φορείς που εμπλέκονταν στα στάδια προετοιμασίας και υλοποίησης των τεχνικών έργων του ΚΠΣ. Γενικά, τα εργαλεία της ΜΟΔ κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες:

 • Οδηγοί, στους οποίους παρουσιάζονται αναλυτικά οι διαδικασίες ωρίμανσης για τις κυριότερες κατηγορίες δημοσίων έργων υποδομής, συντέλεσης απαλλοτριώσεων, αρχαιολογικές αδειοδοτήσεις, προμήθειες, κ.α.
 • Εγχειρίδια, τα οποία
  • περιγράφουν λεπτομερώς και κωδικοποιούν τα βήματα των βασικών λειτουργιών και διοικητικών διαδικασιών φορέων και υπηρεσιών 
  • αφορούν διαχειριστικά εργαλεία, δηλαδή οργανωτικές μελέτες σχετικά με την περιγραφή των συστημάτων, τη δημιουργία νέων φορέων, την ανάλυση λειτουργιών
 • Πληροφοριακά έντυπα για τη ΜΟΔ και τα συγχρηματοδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα
 • Σύστημα on line Πληροφόρησης Πολιτών για τα προγράμματα του ΚΠΣ που αφορούσαν άμεσα το ευρύ κοινό.

2. Οργάνωση δράσεων ενημέρωσης και διάχυσης πληροφοριών - Ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών

Η ΜΟΔ υλοποιεί δράσεις πληροφόρησης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας και στα πλαίσια αυτά διοργανώνει ή συμμετέχει σε διάφορες εκδηλώσεις.

Κατά το Γ΄ ΚΠΣ συμμετείχε:

 • στο δίκτυο ΙQ-ΝΕΤ που συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο του Strathclyde: η ΜΟΔ συμμετείχε, μεταξύ άλλων δράσεων, στο συνέδριο για τα 10 χρόνια του δικτύου και στις διάφορες συναντήσεις του δικτύου για την ολοκλήρωση του Γ΄ ΚΠΣ, την προετοιμασία των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013 και την εφαρμογή τους τη νέα προγραμματική περίοδο
 • στο δίκτυο εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας των Διαρθρωτικών Ταμείων και
 • στο δίκτυο S3 - Sharing Solutions on Structural Funds. Στα πλαίσια του δικτύου S3 τον Μάρτιο 2006 διοργανώθηκε συνάντηση εργασίας, με αντικείμενο την προβολή της ΜΟΔ ως βέλτιστης πρακτικής για τη διαχείριση του Γ΄ ΚΠΣ.

Παράλληλα, η ΜΟΔ συνεργάστηκε με νέα και παλαιά κράτη μέλη, καθώς και κράτη υπό ένταξη και πραγματοποιήθηκαν συνεργασίες για ανταλλαγή εμπειριών και μεταφορά τεχνογνωσίας με εκπροσώπους φορέων από την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, τη Σλοβακία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ουγγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/08/2023

ΜΟΔ Α.Ε.