Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Τμήμα Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων

Αναπληρωτής Προϊστάμενος: Χρήστος Γκίζης

Το Τμήμα Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων έχει τη συνολική ευθύνη για την άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση τεχνικών έργων των υποστηριζόμενων φορέων και της ίδιας της ΜΟΔ. Στο πλαίσιο αυτό

  • μεριμνά για τη δημοπράτηση, την ανάθεση, την επίβλεψη της εκτέλεσης και την παραλαβή τεχνικά άρτιων και ολοκληρωμένων έργων των υποστηριζόμενων φορέων και της ΜΟΔ
  • είναι αρμόδιο για τη διοίκηση των συναπτόμενων μεταξύ της ΜΟΔ Α.Ε. και υποστηριζόμενων φορέων Προγραμματικών Συμβάσεων του άρθρου 44 του ν.4412/2016 και του άρθρου 100 του ν.3852/2010, όπως εκάστοτε ισχύουν, όταν αφορούν εκτέλεση τεχνικών έργων
  • είναι αρμόδιο για τη δημιουργία και τήρηση του μητρώου εξωτερικών συνεργατών βοηθών επίβλεψης και για την παρακολούθηση και τον συντονισμό του έργου τους.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το Τμήμα:

  • Μεριμνά για την τήρηση της νομοθεσίας που διέπει την προκήρυξη, και έχει την ευθύνη για τη δημοπράτηση, την ανάθεση, την επίβλεψη της εκτέλεσης και την παραλαβή των τεχνικών έργων
  • Μεριμνά για την εκτέλεση των έργων που απορρέουν από το Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα το οποίο συντάσσεται βάσει των Ετήσιων Τεχνικών Προγραμμάτων των υποστηριζόμενων φορέων και γενικά  των έργων του Τμήματος (εκτέλεση με ανάθεση σε τρίτους)
  • Συνεργάζεται με κάθε αρμόδια Αρχή ή Υπηρεσία και τον υποστηριζόμενο φορέα για την άρτια, ολοκληρωμένη και εμπρόθεσμη εκτέλεση των έργων, διασφαλίζοντας την τήρηση της νομοθεσίας και των κανόνων της επιστήμης και της τέχνης
  • Αναθέτει και αναλαμβάνει την παρακολούθηση-παραλαβή των συμβάσεων του κύριου μελετητή ως Τεχνικού Συμβούλου που σχετίζονται με έργα που αναθέτει και επιβλέπει το τμήμα
  • Αναθέτει και παραλαμβάνει συμβάσεις υπηρεσιών τεχνικής φύσεως μέσω καταλόγου μελετητών/παρόχων υπηρεσιών τεχνικής φύσεως, με βάση την εξυπηρέτηση των αναγκών του τμήματος
  • Τηρεί αρχείο εκτελούμενων έργων, στο οποίο καταχωρούνται χρονολογικά τα εκτελούμενα έργα με αύξοντα αριθμό
  • Ελέγχει και εγκρίνει τις μελέτες οι οποίες απορρέουν από την εφαρμογή των διαδικασιών δημοπράτησης έργου με το άρθρο 50 του Ν. 4412/16 και εκπονούνται ή έχουν εκπονηθεί από τους συμμετέχοντες ή τον ανάδοχο μετά την κατακύρωση της σύμβασης, αντίστοιχα.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/08/2022

Η Τεχνική Υπηρεσία της ΜΟΔ

ΜΟΔ Α.Ε.