Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Πληροφοριακά Συστήματα

Η ΜΟΔ αναπτύσσει και διαχειρίζεται ειδικές εφαρμογές και πληροφοριακά συστήματα, προμηθεύεται και αναβαθμίζει εξοπλισμό πληροφορικής / εφαρμογών λογισμικού των Ειδικών Υπηρεσιών ή και άλλων φορέων. Ειδικότερα:

1. Υποστηρίζει την οργάνωση, εγκατάσταση και λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων των Ειδικών Υπηρεσιών.
Η ΜΟΔ παρέχει πλήρη εξοπλισμό πληροφορικής και λογισμικό στις Ειδικές Υπηρεσίες. Έχει επίσης αναλάβει τη διασύνδεση με το ΟΠΣ και το Διαδίκτυο περίπου 50 υπηρεσιών πανελλαδικά και 18 εντός Αθηνών, καθώς και τη λειτουργία του εσωτερικού δικτύου του ΕΣΠΑ (Δίαυλος). 

2. Αναπτύσσει, διαχειρίζεται και συντηρεί κρίσιμα πληροφοριακά συστήματα:

 • Τον κύριο κόμβο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΕΣΠΑ, ΠΔΕ και Ιδιωτικών Επενδύσεων που λειτουργεί από το 2012 στο Data Center της ΜΟΔ σε ασφαλές περιβάλλον και σύγχρονες υποδομές. Η ΜΟΔ παρέχει πανελλαδικά σε σταθερή βάση εξειδικευμένη τεχνογνωσία και υποστήριξη για τη λειτουργία, τις προσαρμογές, την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και την υλοποίηση νέων λειτουργιών του ΟΠΣ και εξασφαλίζει την καλή λειτουργία του κύριου και του εφεδρικού κόμβου του ΟΠΣ (main & disaster sites). Στο πλαίσιο αυτό:
  • προχώρησε σε αναβάθμιση - μετάπτωση του αναπληρωματικού κόμβου έκτακτης ανάγκης (disaster site) του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΣΠΑ σε κύριο κόμβο (main site), με αποτέλεσμα την αύξηση των δυνατοτήτων του (από 30% σε 70%), την ελάφρυνση του main και την επιτάχυνση του χρόνου ανάκτησης (recovery)
  • αναβάθμισε την πολιτική & το σύστημα ασφαλείας για τα φιλοξενούμενα συστήματα και εφαρμογές
  • βελτιστοποίησε το active directory και την ασφάλεια του δικτύου ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης των γραμμών σύνδεσης και των διασυνδέσεων για τις ανάγκες του ΟΠΣ.
 • Το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, τον κεντρικό κόμβο για την υπαγωγή και παρακολούθηση δράσεων κρατικών ενισχύσεων στη χώρα. Το ΠΣΚΕ παρέχει προηγμένες υπηρεσίες για την υποβολή, διαχείριση και παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων ως την εκταμίευση και τους ελέγχους. Με τον Ν. 4314/2014 θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική χρήση του για όλες τις δομές που υλοποιούν δράσεις κρατικών ενισχύσεων. Δείτε εδώ περισσότερα στοιχεία για τη λειτουργία του ΠΣΚΕ.
 • Τη Διαδικτυακή πύλη του ΕΣΠΑ (portal) και την εσωτερική διαδικτυακή πλατφόρμα (intranet) «Δίαυλος». Οι διαδικτυακοί τόποι και οι εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί στην πλατφόρμα του portal ενημερώνουν το κοινό για τις δράσεις του ΕΣΠΑ και διευκολύνουν την εξατομικευμένη αναζήτηση δράσεων που αφορούν πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς. Παράλληλα, ο Δίαυλος - η χρήση του οποίου είναι υποχρεωτική πλέον την περίοδο 2014-2020- διασυνδέει όλα τα στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών και διαθέτει χώρους εργασίας για τον σχεδιασμό του ΕΣΠΑ, διαβούλευση εγγράφων, γραπτή διαδικασία Επιτροπών Παρακολούθησης κ.λπ.
 • To Πληροφοριακό Σύστημα "Σώρευση", το οποίο παρακολουθεί τις κρατικές ενισχύσεις που δίνονται και εξασφαλίζει τη νομιμότητα της παροχής τους. Η ΜΟΔ υποστηρίζει τους χρήστες, αναπτύσσει νέες λειτουργικότητες και διασυνδέσεις με τρίτα πληροφοριακά συστήματα και παρέχει επιτελική πληροφόρηση.
 • To Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πληρωμών & Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΣΥΠΟΔΕ), ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτύξει εξ ολοκλήρου η ΜΟΔ για την υποστήριξη των διαδικασιών διενέργειας ηλεκτρονικά των πληρωμών του ΠΔΕ και την ηλεκτρονική παρακολούθηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του. Στο σύστημα εισάγονται από τους φορείς υλοποίησης ΠΔΕ όλα τα παραστατικά πληρωμών των έργων. Μέσω του ΠΣΥΠΟΔΕ, (περίπου 4.000 χρήστες), εκτελούνται καθημερινά έως και 1.500 πληρωμές.
 • To E-ΠΔΕ, δηλαδή το πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Η ΜΟΔ μεριμνά για τη φιλοξενία και την υποστήριξη του συστήματος, μέσω εξειδικευμένης ομάδας στελεχών.

3. Φιλοξενεί και υποστηρίζει διαδικτυακούς τόπους:

 • 70 διαδικτυακούς τόπους και εφαρμογές που αφορούν Επιχειρησιακά Προγράμματα. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν υποστήριξη χρηστών, θέματα ασφάλειας, αναβαθμίσεων, ανανεώσεων domain, στατιστικών επισκεψιμότητας, ποιοτικού ελέγχου
 • Πληροφοριακά συστήματα που φιλοξενεί στη "φάρμα" εικονικών μηχανών, η οποία λειτουργεί στο Datacenter της ΜΟΔ, όπως
Οι δράσεις της ΜΟΔ που αφορούν πληροφοριακά συστήματα και υποδομές πληροφορικής συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 03/07/2023

ΜΟΔ Α.Ε.