Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Εκπαίδευση

Από την ίδρυσή της η ΜΟΔ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχιζόμενη κατάρτιση του προσωπικού. Η ΜΟΔ εκπαιδεύει και καταρτίζει τα στελέχη που εμπλέκονται στη διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.

Ι. Παραδοσιακή εκπαίδευση / κατάρτιση

Τα σεμινάρια της ΜΟΔ επικεντρώνονται στις τεχνικές γνώσεις και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα όπως ο σχεδιασμός, η διαχείριση, η εφαρμογή, η αξιολόγηση και ο έλεγχος των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών,το θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και δημοσίων έργων, θέματα κρατικών ενισχύσεων, καθώς και θέματα διοικητικών δεξιοτήτων.


TrainingData.png

 

ΙΙ.  Σύστημα τηλεκπαίδευσης (e-learning)
Η ΜΟΔ παρέχει από το 2007 υπηρεσίες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-learning) για το σύνολο των στελεχών των Ειδικών Υπηρεσιών και της Κεντρικής Υπηρεσίας, ενώ από το 2016 οι υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης παρέχονται πλέον και στα στελέχη των Δικαιούχων ΕΣΠΑ και ιδιαίτερα των ΟΤΑ α΄βαθμού.

Η τηλεκπαίδευση, μια σημαντική επένδυση της ΜΟΔ με συγκριτικό πλεονέκτημα, αποτέλεσε διαχρονικά:

  • Βασικό μέσο εκσυγχρονισμού & εργαλείο παροχής & παρακολούθησης της εκπαίδευσης  
  • Μοχλό αλλαγής & μετασχηματισμού προς την ψηφιακή και υβριδική λειτουργία της ΜΟΔ & των Δομών ΕΣΠΑ την περίοδο της πανδημίας.
Ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία:

  • Σύστημα σύγχρονης (Virtual Classroom) και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (Learning Management System), το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα από το 2008
  • Αίθουσα τηλεκπαίδευσης που υποστηρίζει την παραδοσιακή και την υβριδική εκπαίδευση
  • 2.900 χρήστες από τις Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ και τους Δικαιούχους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
  • Από την αρχή λειτουργίας του Συστήματος έχουν υλοποιηθεί 16 κύκλοι εκπαίδευσης με +25.000 εγγραφές σε μαθήματα
  • Από το 2008 έως την έναρξη της πανδημίας είχαν πραγματοποιηθεί πάνω από 400 εικονικές τάξεις. Η χρήση του συστήματος γενικεύτηκε έκτοτε υποστηρίζοντας την ψηφιακή μετάβαση και την υβριδική λειτουργία της ΜΟΔ
  • Η ΜΟΔ, για την υποστήριξη των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών, ανέπτυξε μεθοδολογία και παρείχε εκπαιδευτική υποστήριξη (e-tutoring), εκπαίδευση ψηφιακών εκπαιδευτών και λειτουργία help desk
  • Στη διάρκεια της λειτουργίας του Συστήματος Τηλεκπαίδευσης έχουν αναπτυχθεί και διατεθεί πάνω από 400 ασύγχρονα μαθήματα σε τεχνικές γνώσεις ΕΣΠΑ, διοικητικές/ προσωπικές δεξιότητες
  • Για την υποστήριξη της ανάπτυξης περιεχομένου, η ΜΟΔ λειτούργησε εργαστήρι συγγραφής ηλεκτρονικών μαθημάτων.

Οι δράσεις της ΜΟΔ που αφορούν παραδοσιακή εκπαίδευση / κατάρτιση και τηλεκπαίδευση συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/04/2024

ΜΟΔ Α.Ε.