Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Στελέχωση Υπηρεσιών ΚΠΣ

Η στελέχωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής κατά την περίοδο 2000 - 2006 στηρίχτηκε σε πρότυπο σύστημα επιλογής και πρόσληψης στελεχών, τα οποία στη συνέχεια αποσπάστηκαν στις Ειδικές Υπηρεσίες.

Το σύστημα επιλογής και πρόσληψης των στελεχών είχε ως στόχο την προσέλκυση και επιλογή του πλέον κατάλληλου στελεχιακού δυναμικού για την κάλυψη των θέσεων εργασίας, με βάση τη διαδικασία που οριζόταν στο άρθρο 7 παρ. 2γ του Νόμου 2860/2000, και περιελάμβανε την ακόλουθη διαδικασία και φάσεις:

  • Διερεύνηση αναγκών των Ειδικών Υπηρεσιών σε στελεχιακό δυναμικό επιστημονικού επιπέδου (Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) – περιγραφές και προδιαγραφές θέσεων εργασίας
  • Δημοσιοποίηση της προκήρυξης στον πανελλαδικό και περιφερειακό τύπο και στο δικτυακό τόπο της ΜΟΔ
  • Έλεγχος πληρότητας και τυπικών προσόντων των φακέλων υποψηφιότητας
  • Διενέργεια γραπτού διαγωνισμού
  • Αξιολόγηση τυπικών, ουσιαστικών και πρόσθετων προσόντων των επιτυχόντων στις εξετάσεις υποψηφίων με τη διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων

Θεσμικά η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης στελεχών πλαισώθηκε από:

  • την Επιτροπή Διαγωνισμού της ΜΟΔ, η οποία έφερε τη συνολική ευθύνη για τη διεξαγωγή της διαδικασίας επιλογής
  • την Επιτροπή Εξετάσεων, αποτελούμενη από καθηγητές Πανεπιστημίου, η οποία έφερε την επιστημονική ευθύνη για τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων με αδιάβλητο και έγκυρο τρόπο.

Επιπλέον, η ΜΟΔ υποστήριξε διοικητικά τις εργασίες της Επιτροπής Αξιολόγησης (άρθρο 7, παρ. 2α του Νόμου 2860/2000) για την ένταξη στελεχών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα στις Ειδικές Υπηρεσίες του ΚΠΣ, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής.  

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/08/2022

ΜΟΔ Α.Ε.