Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Όροι Χρήσης

Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων AE προσφέρει προς χρήση τον παρόντα διαδικτυακό τόπο υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυκού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων/εφαρμογών του, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η χρήση συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

1.     Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στο διαδικτυακό τόπο της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ και την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό). Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπει την πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο.

2.     Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου. Παρόλα αυτά, η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτού, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτού, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτό, από διακοπές της τηλεφωνικής γραμμής, βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή για άλλους λόγους.

3.     Οι πληροφορίες οικονομικής ή άλλης φύσης που παρουσιάζονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ αναδημοσιεύονται μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της εταιρείας. Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο. Ωστόσο, η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ δεν ευθύνεται για τυχόν ορθογραφικά ή άλλου είδους λάθη κατά την αναδημοσίευση των εν λόγω πληροφοριών, καθώς και για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου ως απόρροια χρήσης των πληροφοριών αυτών. Τα περιεχόμενα του διαδικτυακού τόπου παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.

4.  Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του διαδικτυακού τόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ δεν εγγυάται ότι οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων ο διαδικτυακός τόπος τίθεται στη διάθεσή των επισκεπτών/χρηστών δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ.

5.     Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και την ποιότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους ο χρήστης έχει πρόσβαση μέσω του δικού της διαδικτυακού τόπου (από συνδέσμους - links).

6.     Εκτός των αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών και σχεδίων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ. Κατά συνέπεια, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο τροποποίησης, πώλησης ή εμπορικής εκμετάλλευσης γενικότερα. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι επισκέπτες/χρήστες κατανoούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να τροποποιούν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.

7.     Μετά την εξασφάλιση των τυχόν -κατά περίπτωση- απαιτουμένων εγκρίσεων, η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί νομίμως το περιεχόμενο του διαδικτυακού του τόπου, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες της.

8.     Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του εν λόγω διαδικτυακού τόπου της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/01/2024

ΜΟΔ Α.Ε.