Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Υποστήριξη Δικαιούχων Γ΄ ΚΠΣ

Η ΜΟΔ διέθεσε οργανωμένες ομάδες υποστήριξης ή μεμονωμένα στελέχη σε φορείς που διαχειρίστηκαν ή/και υλοποίησαν έργα του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής. Ειδικότερα:

Α. Συγκρότησε ειδικές ομάδες που παρείχαν συμβουλευτική, διαχειριστική και τεχνική υποστήριξη σε Τελικούς Δικαιούχους με διαπιστωμένες αδυναμίες σε τεχνική υποδομή και στελέχωση. Οι Ομάδες στελεχώθηκαν από εξειδικευμένα στελέχη με ειδική κατάρτιση και εμπειρία στη διαχείριση έργων και προγραμμάτων του ΚΠΣ και παρείχαν επιχειρησιακή και τεχνική υποστήριξη για την:

 • Προετοιμασία και το συντονισμό των έργων
 • Σύνταξη των προδιαγραφών προκήρυξης μελετών, την επίσπευση των αδειοδοτήσεων και των λοιπών ενεργειών που απαιτούνται για την «ωρίμανση» των έργων
 • Συμπλήρωση και υποβολή των απαιτούμενων Τεχνικών Δελτίων των έργων
 • Οργάνωση των Φακέλων Έργου
 • Υλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών των πράξεων / έργων
 • Δημιουργία συστήματος παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων
 • Συμπλήρωση και υποβολή των Μηνιαίων Δελτίων Δαπανών και των Τριμηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης των έργων
 • Υποστήριξη στην υλοποίηση των έργων μετά την ένταξή τους
 • Εκπαίδευση και ειδική ενημέρωση στελεχών στις διαδικασίες εφαρμογής του Γ΄ ΚΠΣ

Β. Διέθεσε σε κεντρικούς φορείς (πρώην Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Εξωτερικών κλπ) μεμονωμένα στελέχη που παρείχαν συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση έργων του Γ΄ ΚΠΣ και για την επιτάχυνση των απορροφήσεων (εφαρμογή κανόνα Ν+2).

Οι Ομάδες της ΜΟΔ υποστήριξαν φορείς μετά από συνεννόηση και σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος. Τα έργα για τα οποία ζητήθηκε υποστήριξη έπρεπε να πληρούν τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:

 • Έγκριση από τα αρμόδια όργανα δημοκρατικού προγραμματισμού
 • Επιλέξιμα ως δράση στο πλαίσιο του Συμπληρώματος Προγραμματισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος
 • Δυνατότητα χρηματοδότησης των απαιτούμενων μελετών με ίδιους πόρους του φορέα ή εξασφάλιση αυτών από άλλες πηγές
 • Ικανοποίηση των απαραίτητων κριτηρίων που είχε θέσει η αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Κατά το Γ΄ ΚΠΣ, λειτούργησαν οι ακόλουθες Ομάδες Υποστήριξης:

 1. Ομάδα Υποστήριξης Δικαιούχων σε Δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
 2. Ομάδα Υποστήριξης Δικαιούχων σε Νησιωτικές & Απομακρυσμένες Περιοχές
 3. Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης Έργων Στερεών & Υγρών Αποβλήτων
 4. Ομάδα Υποστήριξης Δράσεων Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού
 5. Ομάδα Υποστήριξης Εφαρμογών Πληροφορικής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/08/2022

ΜΟΔ Α.Ε.