Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Υποδομές & Πληροφοριακά Συστήματα Γ΄ ΚΠΣ

Η ΜΟΔ ανέλαβε την κάλυψη των αναγκών στέγασης και υλικοτεχνικής υποδομής, την υποστήριξη της οργάνωσης, εγκατάστασης και λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων στη Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ, στις Ειδικές Υπηρεσίες του Γ΄ ΚΠΣ, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής, καθώς και το σχεδιασμό και διαχείριση άλλων εφαρμογών.

 • Στέγαση των Ειδικών Υπηρεσιών και παροχή της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού γραφείων: Κατά το Γ΄ ΚΠΣ η ΜΟΔ αε αναζήτησε, μίσθωσε, διαμόρφωσε και συντήρησε κτίρια για τις ανάγκες στέγασης των Ειδικών Υπηρεσιών, συνολικής επιφάνειας άνω των 30.000 τ.μ. Παρείχε πλήρη εξοπλισμό γραφείων και πληροφορικής, ανέλαβε τη συντήρηση και τις αναβαθμίσεις τους και κάλυψε αιτήματα συμπληρωματικής στέγασης ή μετεγκατάστασης ανάλογα με τις ανάγκες των Ειδικών Υπηρεσιών.(Φωτογραφικό υλικό υποδομών ΜΟΔ)
 • Υποστήριξη της οργάνωσης, εγκατάστασης και λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων (παροχή εξοπλισμού πληροφορικής, λογισμικού λειτουργίας και λογισμικού εφαρμογής) και διασύνδεση με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) και το Διαδίκτυο (Internet)
  • Προδιαγραφή, προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλων συστημάτων πληροφορικής (hardware και software) σε όλες τις Ειδικές Υπηρεσίες
  • Συντήρηση και ανάπτυξη νέων εφαρμογών ΟΠΣ, τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας του και των άλλων Πληροφοριακών Συστημάτων των Ειδικών Υπηρεσιών (υποστήριξη 1.800 χρηστών του ΟΠΣ από Διαχειριστικές Αρχές και 16.000 χρηστών Τελικών Δικαιούχων)
  • Λειτουργία του Δικτύου Πληροφοριών (INTRANET) του ΚΠΣ που συνέδεσε το σύνολο των Περιφερειακών Ειδικών Υπηρεσιών, τα γραφεία τις Αγροτικής Ανάπτυξης, τις Διευθύνσεις Σχεδιασμού (ΔΙΣΑ) των Περιφερειών και μέρος των Τομεακών Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης. Το σύνολο των Υπηρεσιών που διασυνδέθηκαν ήταν περίπου 40 πανελλαδικά και 15 εντός Αθηνών.
 • Φιλοξενία και υποστήριξη διαδικτυακών τόπων των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης (20 Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, 4 Κοινοτικών Πρωτοβουλιών)
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη διαδικτυακών τόπων (www.hellaskps.gr,  ιστοσελίδες Επιτροπών Παρακολούθησης του ΚΠΣ, www.ependyseis.gr)
 • Σχεδιασμός, υποστήριξη και λειτουργία Συστήματος on line Πληροφόρησης Πολιτών για τις προκηρύξεις των Τελικών Δικαιούχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
 • Ηλεκτρονική Υπηρεσία Helpdesk: Το σύστημα Ηλεκτρονικής διαχείρισης ερωτημάτων είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή, προώθηση και απάντηση ερωτημάτων – αιτημάτων από υπηρεσίες που εμπλέκοντο στη διαχείριση του Γ΄ ΚΠΣ
 • Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υπαγωγής και Παρακολούθησης Επενδυτικών Προτάσεων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) και των ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου.
 • Πιλοτική εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υπογραφής εγγράφων στις υπηρεσίες του ΚΠΣ 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/08/2022

ΜΟΔ Α.Ε.