Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Εκπαίδευση στελεχών κατά το Γ΄ΚΠΣ

Από την ίδρυσή της, η ΜΟΔ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχιζόμενη κατάρτιση του προσωπικού. Υιοθετώντας την αντίληψη ότι οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν το συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ενός οργανισμού, ανέπτυξε και εφάρμοσε ένα σύστημα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της ΜΟΔ και των Ειδικών Υπηρεσιών.

Στρατηγικοί στόχοι της διαρκούς εκπαίδευσης των στελεχών της εταιρείας ήταν:

 • η βελτίωση της απόδοσης
 • η ευελιξία και προσαρμοστικότητα του ανθρώπινου δυναμικού

Μέσω της διερεύνησης σε ετήσια βάση των εκπαιδευτικών αναγκών και της υλοποίησης στοχευμένων προγραμμάτων, παρείχε υπηρεσίες εκπαίδευσης / κατάρτισης στα στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών και των φορέων που διαχειρίστηκαν και υλοποίησαν συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Για τη διαρκή εκπαίδευση αξιοποίησε συστηματικά εργαλεία και μεθοδολογία όπως:

 • Ανάπτυξη και τυποποίηση εκπαιδευτικών πακέτων και εργαλείων
 • Εκπαίδευση εκπαιδευτών
 • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 • Συμβουλευτική προσωπικής ανάπτυξης

Ήδη κατά το Γ΄ ΚΠΣ, επιδιώκοντας το συνεχή εμπλουτισμό των εργαλείων και των μεθόδων επιμόρφωσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, έχει σχεδιάσει και ξεκίνησε την υλοποίηση Συστήματος εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) που βασίζεται στη χρήση του διαδικτύου.

Τα στελέχη της ΜΟΔ και των Ειδικών Υπηρεσιών υποστηρίχθηκαν με σεμινάρια εισαγωγικού χαρακτήρα, αμέσως μετά την πρόσληψή τους, αλλά και με σεμινάρια επικεντρωμένα σε ειδικότερα θέματα με στόχο την απόκτηση ή/και εμβάθυνση γνώσεων και  δεξιοτήτων χρήσιμων στην εκτέλεση της εργασίας τους αλλά και της προσωπικής τους ανάπτυξης.
Η θεματολογία των σεμιναρίων που υλοποίησε η ΜΟΔ κατά την περίοδο 2000-2006 είχε στο επίκεντρό της τα γνωστικά αντικείμενα που άπτονται των διαδικασιών σχεδιασμού, διαχείρισης, υλοποίησης, αξιολόγησης και ελέγχου των παρεμβάσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Ενδεικτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια ήταν:

 • Εισαγωγική κατάρτιση για τις δομές, μηχανισμούς, εργαλεία του Γ' ΚΠΣ
 • Οικονομικός - Διαχειριστικός Έλεγχος
 • Εργαλεία Ένταξης & Παρακολούθησης Πράξεων
  Θέματα Επιθεωρήσεων και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Ιδιωτικών Επενδύσεων
 • Διαδικασίες Ωρίμανσης & Υλοποίησης Έργων
 • Ενδιάμεση Αξιολόγηση ΚΠΣ 2000-2006 & Προγραμμάτων
 • Γενικά και ειδικά Θέματα Διοίκησης  - "General Management"
 • Βασικές Αρχές Διοίκησης Έργου, Project Management
 • Ανάπτυξη Γλωσσικών Δεξιοτήτων
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης εξειδικευμένων πακέτων Η/Υ

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/08/2022

ΜΟΔ Α.Ε.