Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Υποστήριξη Εθνικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Η ΜΟΔ αναλαμβάνει την ευθύνη αξιολόγησης, ένταξης, παρακολούθησης, ελέγχου και ολοκλήρωσης έργων στο πλαίσιο εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων. Συγκεκριμένα:

Ως μέλος της Τεχνικής Γραμματείας του προγράμματος, συμμετείχε στον σχεδιασμό της υλοποίησης του ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, λειτουργεί ως φορέας υποστήριξης της Τεχνικής Γραμματείας και ανέλαβε εξ ολοκλήρου αρμοδιότητες σχετικά με την παρακολούθηση και ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων στο Πρόγραμμα (σύνταξη εκθέσεων και αναφορών, ελέγχων, επιτόπιων επιθεωρήσεων, κλεισίματος έργων, ενέργειες εκταμίευσης του δανείου και πληρωμής των έργων).

Βασικό στοιχείο του Φιλόδημος Ι είναι η δανειοδότηση των ΟΤΑ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την κατασκευή έργων και την προμήθεια εξοπλισμού στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης,  αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων, αγροτικής οδοποιίας, ανέγερσης ή αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων, αντιπλημμυρικής προστασίας και  αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές.

Η ΜΟΔ συμμετέχει επίσης στις Τεχνικές Γραμματείες που συγκροτήθηκαν για τη διαχείριση και υλοποίηση των Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου 2017-2020 και μεριμνά για την αξιολόγηση και παρακολούθηση των έργων που εντάσσονται στα προγράμματα αυτά.

Στόχος των προγραμμάτων είναι να στηριχθούν τα νησιά του Αιγαίου, λόγω των προκλήσεων νησιωτικότητας που αντιμετωπίζουν, αλλά και λόγω των έκτακτων αναγκών που δημιούργησαν οι αυξημένες προσφυγικές ροές.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/08/2022

ΜΟΔ Α.Ε.