Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 


Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 847 από 85 σελίδες
ΥΑ 36202/19.04.2023 (ΦΕΚ 2857/Β/28.04.2023) Τροποποίηση YA 23451/2017 Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, υλοποίησης προγρ/των Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας & διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για ανάθεση & υλοποίηση ενεργειών ΤΒ


Ημερομηνία δημοσίευσης:28/4/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΚΥΑ 1288/21.4.2023 (ΦΕΚ 2713/Β/25.4.2023) 1η Τροποποίηση της ΚΥΑ 2618/13-10-2022 (Β’ 5375) «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027


Ημερομηνία δημοσίευσης:25/4/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΥΑ 36723/20.04.2023 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 370/20.04.2023) Αποδοχή παραίτησης Προέδρου και μεταβατικός διορισμός νέου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.)


Ημερομηνία δημοσίευσης:20/4/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Νεστορίου για την υποστήριξη επίβλεψης έργων ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών μονάδων


Ημερομηνία δημοσίευσης:18/4/2023
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Προγραμματική σύμβαση με την Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων για την υλοποίηση του έργου «Μελέτες έργων για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Ζαππείου Μεγάρου»


Ημερομηνία δημοσίευσης:13/4/2023
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
ΚΥΑ 125888/01.03.2023 (ΦΕΚ 2203/Β/06.04.2023) Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων και καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού


Ημερομηνία δημοσίευσης:6/4/2023
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Έργα που στηρίζει η ΜΟΔ στους Δήμους – Αποδελτίωση τύπου, Ιανουάριος 2020-Φεβρουάριος 2023


Ημερομηνία δημοσίευσης:3/4/2023
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
ΚΥΑ 28385/28.03.2023 (ΦΕΚ 2142/Β/03.04.2023) Σκοπός, αρμοδιότητες και εσωτερική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας»


Ημερομηνία δημοσίευσης:3/4/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ)
ΥΑ 25544/21.03.2023 (ΦΕΚ 1957/Β/27.03.2023) Τροποποίηση της ΥΑ 45903/11.05.2022 «Τροποποίηση - αντικατάσταση της υπ’ αρ. 17656/23.02.2022 (Β’ 803) υπουργικής απόφασης με την αναδιάρθρωση της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ»


Ημερομηνία δημοσίευσης:27/3/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΥΑ 22370/10.3.2023 (ΦΕΚ 1773/Β/20.03.2023) Σύστημα διακυβέρνησης και διαχείρισης ως προς τα εντασσόμενα στο ΕΣΠΑ έργα του Αναπτυξιακού Στρατηγικού Πλαισίου για τα ελληνικά νησιά «GR-eco islands»


Ημερομηνία δημοσίευσης:20/3/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 847 από 85 σελίδες
ΜΟΔ Α.Ε.