Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 


Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 858 από 86 σελίδες
ΥΑ 26476 ΕΞ 2024/ 19.02.2024 (ΦΕΚ 1250/Β/21.02.2024) Συμπλήρωση και εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης


Ημερομηνία δημοσίευσης:21/2/2024
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Ευρετήριο Όρων Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027


Ημερομηνία δημοσίευσης:13/2/2024
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
ΥΑ 2000/06.02.2024 (ΦΕΚ 997/Β/09.02.2024) Τροποποίηση ΚΥΑ 2/68332/ΔΕΠ/2016 «Ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις στο πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων ΠΑΑ, ΕΠΑλΘ, ΕΟΧ και Μηχανισμού Διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη"


Ημερομηνία δημοσίευσης:9/2/2024
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΥΑ 780/18.01.2024 (ΦΕΚ 512/26.01.2024) Τροποποίηση ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης κ υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας κ διατήρησης καταλόγων προμηθευτών ενεργειών ΤΒ»


Ημερομηνία δημοσίευσης:26/1/2024
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΥΑ 653/17.01.2024 (ΦΕΚ 462/24.1.2024) Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και αντικατάσταση των υπουργικών αποφάσεων υπ’ αρ. 45903/04.05.2022 (Β’ 2303) και υπ’ αρ. 25544/21.03.2023 (Β’ 1957)


Ημερομηνία δημοσίευσης:24/1/2024
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Ανάπτυξης για την υλοποίηση του έργου «Ολοκλήρωση μελετών έργου ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου του Υπουργείου Ανάπτυξης στην πλατεία Κάνιγγος»


Ημερομηνία δημοσίευσης:11/1/2024
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Απόφαση 125926/28.12.2023 (ΦΕΚ 7511/Β/31.12.2023) Σύσταση και Συγκρότηση Θεματικού Δικτύου Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027


Ημερομηνία δημοσίευσης:31/12/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΚΥΑ 125985/28.12.2023 (ΦΕΚ 7776/31.12.2023) Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 90819/22-09-2022 «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός”»


Ημερομηνία δημοσίευσης:31/12/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΚΥΑ 125843/28.12.2023 (ΦΕΚ 7502/Β/29.12.2023) Σύσταση και διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας» (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΚΟΙΣΟ)


Ημερομηνία δημοσίευσης:29/12/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
Ν. 5079/22.12.2023 (ΦΕΚ 215/Α/22.12.2023) Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις


Ημερομηνία δημοσίευσης:22/12/2023
Αρχή έκδοσης: Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Αποτελέσματα 1 - 10 από 858 από 86 σελίδες
ΜΟΔ Α.Ε.