Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Επικαιροποίηση του Υποδείγματος διακήρυξης για την ανάθεση έργων ΕΕΛ στο πλαίσιο του Οδηγού για την εφαρμογή του Ν.4412/2016 (άρθρο 50)

11/6/2019

Η ΜΟΔ στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Λυμάτων, εκπόνησε Υπόδειγμα διακήρυξης, μικρών ΟΤΑ Α΄Bαθμού προς διευκόλυνση στην ανάθεση έργων Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ).

Πρόκειται για:

  • Τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας με σκοπό τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης κατασκευής και λειτουργίας έργου, με αξιολόγηση μελέτης (άρθρο 50 του Ν.4412/2016), άνω των ορίων και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
  • Το τεύχος επικαιροποιήθηκε βάσει του νέου προτύπου της αντίστοιχης διακήρυξης της ΕΑΑΔΗΣΥ και έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 έως σήμερα και κυρίως εκείνες που επήλθαν από τους ν. 4605, 4608 και 4609/2019.

Το τεύχος αυτό αποτελεί μέρος του «Γενικού Οδηγού προς Δήμους και φορείς τους για την εφαρμογή του Ν.4412/2016», ο οποίος είναι αναρτημένος στο site της ΜΟΔ.  

Το τεύχος συνοδεύεται από το «Πρακτικό  συμπερασμάτων» με χρήσιμες ερωτοαπαντήσεις για την εφαρμογή του άρθρου 50 του Ν.4412/2016 σε έργα λυμάτων.

Για περισσότερα βλέπε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του Οδηγού.

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/7/2019

ΜΟΔ Α.Ε.