Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Οδηγός για την εφαρμογή Ν.4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις, 2η έκδοση, Μάϊος 2018

13/6/2018

Είναι γνωστό ότι οι δήμοι και ιδίως οι μικροί και απομονωμένοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υποστελέχωσης στις υπηρεσίες τους που επωμίζονται την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων. Για να βοηθήσει τους Δήμους και τους φορείς τους στην εφαρμογή του νόμου 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις και στην αντιμετώπιση των πιο συνηθισμένων θεμάτων που ανακύπτουν, η ΜΟΔ εκπόνησε Γενικό Οδηγό ο οποίος παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες καθώς και πρότυπα υποδείγματα τευχών και εγγράφων.

Ο Οδηγός δημοσιεύτηκε από τη ΜΟΔ Α.Ε. τον Οκτώβριο του 2017 και επικαιροποιήθηκε τον Μάϊο του 2018, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στις οποίες προέβη η  Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (εξαιτίας τροποποιήσεων του ν.4412/2016) πάνω στα πρότυπα των διακηρύξεων μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών καθώς και την ανάγκη προσαρμογής των υποδειγμάτων του παρόντος για τη διεξαγωγή συνοπτικών διαγωνισμών εκτός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Συγκεκριμένα, ο Οδηγός περιλαμβάνει:

Α) Τις Γενικές Οδηγίες για την εφαρμογή του ν.4412/2016 οι οποίες αποτυπώνουν τις κυριότερες αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο έως το στάδιο της ανάθεσης της σύμβασης και αναλύουν τα σχετικά άρθρα κυρίως του Βιβλίου I του νόμου

και

Β) τα Παραρτήματα:

  • Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι με τα  περιεχόμενα του ν. 4412/2016 συνδεδεμένα με το αντίστοιχο άρθρο του νόμου, όπως εμφανίζεται, τροποποιείται κάθε φορά και ισχύει στην ιστοσελίδα της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.
  • Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II με υποδείγματα τευχών για την ανάθεση έργων, προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (Διακηρύξεις, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων).
  • Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ με τον «Οδηγό για ανάθεση μελετών μέχρι 60.000 € από δήμους» (Αναλυτικές Οδηγίες / Υποδείγματα).
  • Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV με τον «Οδηγό ανάθεσης μελέτης Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) μέσω συνοπτικού διαγωνισμού» (Αναλυτικές Οδηγίες / Υποδείγματα).

Δείτε εδώ τον συνολικό Οδηγό

Ο Οδηγός συνοδεύεται από τον «Κατάλογο Υποδειγμάτων και Οδηγών του νόμου 4412/2016» (περιλαμβάνεται στο αρχείο zip) όπου παρουσιάζονται και ταξινομούνται τα αρχεία του Οδηγού με βάση χρήσιμες πληροφορίες (έκδοση, αντικείμενο, κατηγορία κλπ).  

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/6/2019

ΜΟΔ Α.Ε.