Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων

Το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων που ανέπτυξε η ΜΟΔ είναι ο κεντρικός κόμβος για την υπαγωγή και παρακολούθηση δράσεων κρατικών ενισχύσεων στη χώρα. Με τον Ν. 4314/2014 θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική χρήση του για όλες τις δομές που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενες, καθώς και πολλές εθνικές, δράσεις κρατικών ενισχύσεων.

Το ΠΣΚΕ αναπτύσσεται συνεχώς σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού και φιλοξενείται σε υπερσύγχρονο περιβάλλον υποδομών στο datacenter της ΜΟΔ. Παρέχει προηγμένες υπηρεσίες για την υποβολή, διαχείριση και παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων ως την εκταμίευση και τους ελέγχους και συμπεριλαμβάνει:

  • υποστήριξη των χρηστών για θέματα τεχνικής φύσεως μέσω ηλεκτρονικού και τηλεφωνικού help desk στη διεύθυνση support@mou.gr και τις εργάσιμες μέρες (09:00-17:00) στο τηλέφωνο 210-7787940
  • επικουρικές εφαρμογές (μητρώα αξιολογητών & ελεγκτών, συστήματα διασύνδεσης με τρίτα συστήματα, κ.λπ.)
  • σύστημα επιτελικής πληροφόρησης.

Το ΠΣΚΕ αποτελεί μια πλατφόρμα συνεχούς ανάπτυξης Υποσυστημάτων Διαχείρισης του κύκλου ζωής Επενδυτικών Προτάσεων βάσει σχετικών απαιτήσεων των αρμόδιων φορέων. Η όλη δομή και διαχείρισή του το καθιστά ένα από τα μεγαλύτερα πληροφοριακά συστήματα της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα και ισχυρό εργαλείο για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης.

Χρησιμοποιεί εξειδικευμένες ροές διαχείρισης ανά πρόγραμμα, κληρονομικότητα δεδομένων, ιστορικότητα των ενεργειών χρηστών, έλεγχο των δικαιωμάτων των χρηστών ανά ρόλο, μητρώα αξιολογητών/ελεγκτών με επιλογές ανάθεσης μέσω κλήρωσης, διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα (ΟΠΣ ΕΣΠΑ, ΟΠΣ ΠΑΑ, Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, ΕΤΕΑΝ, ΟΣΔΕ, ΟΠΣ ΟΑΕΔ, Τράπεζεσ) και εξελιγμένο σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυΐας.

Το σύστημα υποστηρίζει σήμερα προγράμματα 24 φορέων (ΕΠ Αγροτική Ανάπτυξη, ΕΠ Αλιεία,  ΕΠΑΝεκ, Interreg, Leader, ΟΑΕΔ, ΓΓΕΤ/ΕΤΑΚ, Κοινωνική Οικονομία, ΤΕΠΙΧ ΙΙ, Ψηφιακή Πολιτική, ΓΔΙΕ) καθώς και το συνόλο των δράσεων RIS και επιχειρηματικότητας των περιφερειών της χώρας.

προγράμματα ανά φορέα

Έχουν αναπτυχθεί έως τώρα 2.874 υποσυστήματα που αποτελούν διακριτά βήματα διαχείρισης (υποβολή σχεδίου επένδυσης, αξιολόγηση, γνωμοδότηση, έλεγχος, εκταμίευση κλπ) για 281 προγράμματα κρατικών ενισχύσεων.

Το σύστημα έχει 812.00 εγγεγραμμένους χρήστες, 864.000 υποβεβλημένα σχέδια επενδύσεων, 7 ΤΒ βάση δεδομένων, 23.076.000 αναρτημένα αρχεία.

Εξάλλου, με την καινοτόμα πλέον ανάπτυξη παραμετρικού μοντέλου υλοποίησης προγραμμάτων στο σύστημα, οι χρόνοι ενεργοποίησης των περισσότερων μέτρων ενίσχυσης έχουν μειωθεί σε μερικές μόνο ημέρες.

Δείτε εδώ αναλυτικότερα την παρουσίαση του ΠΣΚΕ  

Παρακολουθείστε τα Video Εκμάθησης του ΠΣΚΕ (How to tutorials) 

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/08/2022

Σχετικοί σύνδεσμοι

Πώς να εγγραφείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων σε τρία απλά βήματα

Οδηγός Υποβολής Προτάσεων σε Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Συχνές ερωτήσεις χρηστών και σύντομες απαντήσεις από το helpdesk

ΜΟΔ Α.Ε.