Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων

Το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων αποτέλεσε τον κεντρικό κόμβο για την υπαγωγή και παρακολούθηση δράσεων επιχειρηματικότητας που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. H ΜΟΔ, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, ανέπτυξε από το 2005 το ΠΣΚΕ, ένα εξαρχής εμβληματικό έργο και ισχυρό εργαλείο για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης. Με τον Ν. 4314/2014 θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική χρήση του για όλες τις δομές που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενες, καθώς και πολλές εθνικές, δράσεις κρατικών ενισχύσεων.

Το σύστημα φιλοξενείται σε υπερσύγχρονο περιβάλλον υποδομών στο datacenter της ΜΟΔ και επιτρέπει την ηλεκτρονική παρακολούθηση των επενδυτικών σχεδίων από το στάδιο της υποβολής μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης, τον έλεγχο και την εκταμίευση. Το ΠΣΚΕ διαθέτει μια σειρά επιπλέον λειτουργιών - υποσυστημάτων για την υποβολή, διαχείριση και παρακολούθηση των επενδυτικών σχεδίων:
  • σύστημα επιχειρησιακής νοημοσύνης για στατιστική ανάλυση και λειτουργικές γνώσεις με πάνω από 11.000 δυναμικές αναφορές
  • ηλεκτρονικό και τηλεφωνικό helpdesk για τεχνικά θέματα τόσο για επιχειρησιακούς χρήστες όσο και για πιθανούς αιτούντες και δικαιούχους, απαντώντας κάθε μήνα περίπου 2.500 τηλεφωνικές κλήσεις και 4.500 γραπτά αιτήματα χρηστών και 800 αιτήματα που προωθούνται προς τεχνική διερεύνηση. Ειδικά εντός του 2023, η ομάδα τεχνικής υποστήριξης χρηστών απάντησε πάνω από 50.000 γραπτά αιτήματα χρηστών του συστήματος και δεκάδες χιλιάδες τηλεφωνικές κλήσεις
  • διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα πληροφορικής της δημόσιας διοίκησης (ΟΠΣ ΕΣΠΑ, ΟΠΣ ΠΑΑ, ΤΠΔ, ΕΤΕΑΝ, ΟΣΔΕ, ΟΠΣ ΔΥΠΑ, Τράπεζες)
  • επικουρικές εφαρμογές (μητρώα αξιολογητών & ελεγκτών, συστήματα διασύνδεσης με τρίτα συστήματα, κ.λπ.).

Τη διαχειριστική περίοδο 2014-2020:

  • έχουν υλοποιηθεί και βρίσκονται σε χρήση 5.241 υποσυστήματα που αποτελούν διακριτά βήματα διαχείρισης (υποβολή σχεδίου επένδυσης, αξιολόγηση, γνωμοδότηση, έλεγχος, εκταμίευση κ.λπ.)
  • υποβλήθηκαν 832.785 αιτήσεις χρηματοδότησης σε 370 προγράμματα ενισχύσεων (ΕΠΑνΕΚ, ΓΓΕΚ/ΕΤΑΚ, ΠΑΑ, ΟΑΕΔ, ΕΑΤ/EIF, Αλιεία, Περιφέρειες κ.λπ.) συνολικού προϋπολογισμού άνω των 11,8 δισ. ευρώ.

Δείτε αναλυτικά στατιστικά υλοποιημένων υποσυστημάτων του ΠΣΚΕ για το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ειδικότερα εντός του 2023, στο ΠΣΚΕ ενεργοποιήθηκαν 55 νέα προγράμματα κρατικών ενισχύσεων (με 1.044 υποσυστήματα διαχείρισης) ενώ συνεχίστηκε η διαχείριση των υπόλοιπων προγραμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη για την περίοδο 2014-2020 και υποβλήθηκαν 17.623 νέα αιτήματα χρηματοδότησης.

Στο ΠΣΚΕ, όπου διατηρούνται 700.000 λογαριασμοί χρηστών, κάθε ημέρα συνδέονται και εργάζονται άνω των 10.000 μοναδικοί χρήστες. Για την υποστήριξη τους για θέματα τεχνικής φύσεως, το ηλεκτρονικό και τηλεφωνικό help desk λειτουργεί στη διεύθυνση support@mou.gr και τις εργάσιμες μέρες (09:00-17:00) στο τηλέφωνο 210-7787940.

Η ΜΟΔ παράλληλα για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΥΚΕ-ΧΕ) για την τεχνική ανάπτυξη της νέας τεχνολογικής πλατφόρμας, του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Ήδη έχουν υλοποιηθεί τα υποσυστήματα ένταξης των 17 πρώτων συγχρηματοδοτούμενων δράσεων του Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα" της περιόδου 2021-2027, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 21.000 υποβολές αιτήσεων και έχουν γίνει οι πρώτες εντάξεις. 

Η τεχνολογική πλατφόρμα του OΠΣΚΕ προσφέρει

  • νέες λειτουργίες
  • μοντέρνο μηχανισμό διεπαφής χρηστών (UI) και
  • μεγάλες δυνατότητες ενσωμάτωσης δεδομένων με χρήση διαλειτουργικότητας που αναμένεται να απλοποιήσει τη ροή διαχείρισης των επενδυτικών σχεδίων.  


 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 01/04/2024

Σχετικοί σύνδεσμοι

Πώς να εγγραφείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων σε τρία απλά βήματα

Οδηγός Υποβολής Προτάσεων σε Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Συχνές ερωτήσεις χρηστών και σύντομες απαντήσεις από το helpdesk

ΜΟΔ Α.Ε.