Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Έργα διαχείρισης αποβλήτων

Η ΜΟΔ υποστηρίζει τους Δήμους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες στην υλοποίηση έργων διαχείρισης αποβλήτων. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στην εφαρμογή των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), στη συμμόρφωση της χώρας με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και στην αντιμετώπιση σχετικών περιβαλλοντικών παραβιάσεων.

Πιο συγκεκριμένα, οι σχετικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

  • Υποστήριξη δικαιούχων για την υλοποίηση έργων διαχείρισης αποβλήτων

Η ΜΟΔ υποστηρίζει Δήμους και ΦοΔΣΑ για την υλοποίηση έργων όπως ΧΥΤΑ, Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ), Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ), Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), Πράσινα Σημεία, συστήματα χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων κ.ά.

Η υποστήριξη περιλαμβάνει όλα τα στάδια παραγωγής των έργων και ειδικότερα σχεδιασμό, ωρίμανση, ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης, δημοπράτηση, κατασκευή, λειτουργία και διαχειριστική ολοκλήρωση.

Στο πλαίσιο της παρεχόμενης από τη ΜΟΔ υποστήριξης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αναπτύχθηκαν:

Τα παραπάνω εγχειρίδια παρέχουν ανάλυση της μεθοδολογίας με έμφαση στα οικονομικά στοιχεία επένδυσης και λειτουργίας και ειδικές και στοχευμένες κατευθύνσεις για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού με στόχο να βοηθήσουν τους Δήμους στον σχεδιασμό των αντίστοιχων εγκαταστάσεων και συστημάτων, την ωρίμανσή τους και την υποβολή σχετικών προτάσεων χρηματοδότησης.

Σχετική υποστήριξη από τη ΜΟΔ έχουν λάβει μεταξύ άλλων οι Δήμοι Παρανεστίου, Κύμης-Αλιβερίου, Κέρκυρας, Ακτίου-Βόνιτσας, Πέλλας, Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, Ερέτριας, Κύμης-Αλιβερίου, Δυτικής Μάνης, Καρδίτσας, Πύλης, Θερμαϊκού, Δυτικής Σάμου, Ανατολικής Σάμου, Ζακύνθου κ.ά..

  • Υποστήριξη λοιπών φορέων

Η ΜΟΔ, παράλληλα με τους δικαιούχους, υποστηρίζει:
- Διαχειριστικές αρχές, όπως την ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, στην αξιολόγηση αιτήσεων χρηματοδότησης για έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων
- τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΓΓΣΔΑ) και άλλες υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στην παρακολούθηση της υλοποίησης των ΠΕΣΔΑ, την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων διαχείρισης αποβλήτων και την αντιμετώπιση σχετικών προβλημάτων.

Επιπλέον, παρέχει υποστήριξη στη ΓΓΣΔΑ και τους φορείς λειτουργίας ΧΥΤΑ (Δήμους ή/και ΦοΔΣΑ) για τη διαμόρφωση και υλοποίηση σχεδίων δράσης για τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία σε περιπτώσεις καταγγελιών παραβιάσεων.

  • Υποστήριξη έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ

Η παρουσία Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Πέρα από την περιβαλλοντική, το θέμα παρουσιάζει και δημοσιονομική διάσταση.

Η ΜΟΔ από το 2012 υποστηρίζει δικαιούχους για την επιτάχυνση των έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ και συνοδών έργων. Από το 2015, υποστηρίζει και τη ΓΓΣΔΑ του Υπουργείου Εσωτερικών. Ειδικά το 2018, στελέχη της ΜΟΔ συμμετείχαν στη διαμόρφωση των προδιαγραφών της Πρόσκλησης του Προγράμματος «Φιλόδημος Ι» για την κάλυψη των υπολειπόμενων αναγκών για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, για την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης υποστηρίχθηκαν αρκετοί Δήμοι, όπως Κύμης-Αλιβερίου, Χαλκίδας, Αλεξάνδρειας, Παξών κ.ά. 
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/08/2022

ΜΟΔ Α.Ε.