Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Υποστήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Η ΜΟΔ, στο πλαίσιο της παροχής υποστήριξης για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας δικαιούχων για την ωρίμανση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων, υποστήριξε την τελευταία 10ετία τόσο τη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όσο και τους 28 Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ).

Η υποστήριξη των ΦΔΠΠ γινόταν ως το 2020, οπότε και εντάχθηκαν ως υπηρεσιακές μονάδες στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).

Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου (Ν. 4519/2018) για τους ΦΔΠΠ και ενόψει σχετικών προσκλήσεων του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και των ΠΕΠ, η ΜΟΔ παρείχε ολοκληρωμένη υποστήριξη στους ΦΔΠΠ που περιλάμβανε:

  • Οργάνωση σεμιναρίου με αντικείμενο την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (νέο περιβάλλον ΟΠΣ, σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Έργων, διαχειριστική ικανότητα, ανάλυση αυτεπιστασίας κ.λπ.), τον νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις (ν. 4412/2016), τις προτεραιότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για δράσεις βιοποικιλότητας, τις δυνατότητες για υποβολή προτάσεων στα ΕΠ του ΕΣΠΑ και την απαιτούμενη διακριτότητα μεταξύ δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ και από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Οι εκπαιδευτές στο σεμινάριο προέρχονταν από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ, την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Περιβάλλοντος και τη ΜΟΔ.
  • Σύνταξη Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα ΦΔΠΠ και ανάρτηση του στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ΜΟΔ.
  • Συντονισμό και υποστήριξη των ΦΔΠΠ πριν από την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης σε σχετική πρόσκληση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (προϋπολογισμού 33,3 εκ. €), ώστε
    • (α) να υποβληθούν αιτήσεις συμβατές με τις προτεραιότητες που έχει θέσει το ΥΠΕΝ για την παρούσα Προγραμματική Περίοδο
    • (β) να αναπτυχθεί η διασύνδεση μεταξύ των 28 Φορέων
    • (γ) να υπάρξει ενιαία προσέγγιση στα επιμέρους θέματα της συγκεκριμένης πρόσκλησης (π.χ. διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα, προγραμματικές συμβάσεις, εκτίμηση δεικτών εκροών κ.λπ.).
  • Συμμετοχή σε Ομάδα που συνέστησε η ΓΓ Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, για την υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης που υπέβαλαν οι 28 ΦΔΠΠ.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/08/2022

ΜΟΔ Α.Ε.