Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Πόσιμου Νερού 

Με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και με υποστήριξη από τη ΜΟΔ βρίσκεται σε φάση εκπόνησης το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο (ΕΕΣ) για το Πόσιμο Νερό, για την εκπλήρωση του αναγκαίου πρόσφορου όρου που σχετίζεται με τον ειδικό στόχο 2.5 της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

Στο πλαίσιο αυτό και σε αντιστοιχία με το σύστημα διακυβέρνησης του τομέα των λυμάτων, έχουν συγκροτηθεί δύο Ομάδες Εργασίας

  • μία  διϋπουργική Ομάδα Εργασίας με εκπροσώπους των 4 συναρμόδιων Υπουργείων (Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης, Υγείας και Εσωτερικών) για καθορισμό των κατευθύνσεων πολιτικής και
  • μία  επιχειρησιακή Ομάδα Έργου με κορμό τη ΜΟΔ που έχει ενισχυθεί με εκπροσώπους των ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ Περιβάλλοντος, ΕΔΕΥΑ και ΚΕΔΕ.

Η εκπόνηση του ΕΕΣ για το Πόσιμο Νερό περιλαμβάνει και ανάθεση σε σύμβουλο για την επιτάχυνση του έργου, με στόχο να έχει ολοκληρωθεί τους πρώτους μήνες του 2021. Η ανάθεση συγχρηματοδοτείται μέσω του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014-2020.

Το ΕΕΣ για το πόσιμο νερό θα έχει περιφερειακό χαρακτήρα. Για τον σκοπό αυτό, έχει διαμορφωθεί και αποσταλεί σε όλους τους φορείς ύδρευσης (ΔΕΥΑ, Δήμους, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ)  ερωτηματολόγιο με στόχο αφενός την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και των προβλημάτων και αφετέρου την καταγραφή των αναγκαίων έργων μαζί με στοιχεία ωριμότητάς τους. Ο κάθε φορέας προτείνει εκείνα τα έργα που θεωρεί αναγκαία για να εξασφαλιστεί ότι οι οικισμοί του έχουν επαρκή ποσότητα πόσιμου νερού και μάλιστα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην Οδηγία 98/83/ΕΚ της ΕΕ για το πόσιμο νερό (και την προτεινόμενη αναδιατύπωση της όσον αφορά ιδίως τις αναθεωρημένες παραμέτρους ποιότητας) και τη μεταφορά τους στην εθνική μας νομοθεσία.

Το ερωτηματολόγιο έχει αποσταλεί και στις Περιφέρειες ώστε να συμπληρωθεί η εικόνα από τους φορείς ύδρευσης, τόσο σε επίπεδο αναγκών έργων όσο και για ενδεχόμενα προβλήματα ποιότητας πόσιμου νερού που έχουν καταγραφεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών.

Τα στοιχεία των προτεινόμενων έργων, με προϋπολογισμούς και βαθμό ωριμότητας, θα συζητηθούν και επιβεβαιωθούν και στη διάρκεια περιφερειακών συναντήσεων (ή τηλε-διασκέψεων λόγω πανδημίας) που θα γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα.
Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο θα περιλαμβάνονται και κριτήρια ιεράρχησης / προτεραιοποίησης των έργων, που θα τεθούν από τους συναρμόδιους φορείς πολιτικής (Υπουργεία Υγείας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εσωτερικών), δεδομένου ότι είναι πολύ πιθανό οι προϋπολογισμοί των απαιτούμενων έργων ύδρευσης να υπερβαίνουν τους διαθέσιμους πόρους της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2017.

Η ένταξη έργων στο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για το πόσιμο νερό αποτελεί προϋπόθεση για τη δυνατότητα χρηματοδότησης τους στο πλαίσιο των τομεακών και περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων της ΠΠ 2021-2027.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/07/2021

ΜΟΔ Α.Ε.