Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η ΜΟΔ συμβάλλει στην πρόοδο του προγράμματος αποκατάστασης των ΧΑΔΑ

20/7/2018

Η παρουσία Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Πέρα από την περιβαλλοντική, το θέμα παρουσιάζει και δημοσιονομική διάσταση, καθώς τον Δεκέμβριο 2014 η Ελλάδα καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και μέχρι σήμερα έχει καταβάλλει χρηματικές ποινές συνολικού ύψους 48.400.000 ευρώ.

Ήδη από το 2012 και καθώς η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ απετέλεσε έργο προτεραιότητας του ΕΣΠΑ 2007-2013, η ΜΟΔ με στελέχη της από τις Ομάδες Υποστήριξης ανέλαβε την υποστήριξη δικαιούχων με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών για την ωρίμανση και υλοποίηση έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ και συνοδών έργων απαραίτητων για την παύση λειτουργίας τους (όπως Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και δεματοποιητές).

Επιπλέον, από το 2015, στελέχη της Μονάδας Τεχνικής Υποστήριξης Περιβάλλοντος της ΜΟΔ υποστηρίζουν τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών στην παρακολούθηση και τον συντονισμό του συνολικού προγράμματος αποκατάστασης των ΧΑΔΑ, στο οποίο εμπλέκονται Υπηρεσίες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και τις Περιφέρειες.

Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί είναι σημαντική, καθώς από τους 396 ΧΑΔΑ το 2012, σήμερα έχουν απομείνει μόνο 38 ΧΑΔΑ προς αποκατάσταση.  Κλιμακωτά μειώνεται και το ύψος της χρηματικής ποινής που επιβάλλεται κάθε εξάμηνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: το αρχικό ποσό ύψους 14.520.000 ευρώ που περιλαμβανόταν στην απόφαση του Δικαστηρίου του Δεκεμβρίου 2014, έχει κατέλθει στα 2.960.000 ευρώ σύμφωνα με την τελευταία αξιολόγηση της Επιτροπής. Σημειώνεται ότι οι ΧΑΔΑ που απέμειναν τελευταίοι στο πρόγραμμα αποκατάστασης είναι και οι περισσότερο προβληματικοί, καθώς για την αποκατάστασή τους αντιμετωπίζονται ζητήματα όπως η παύση λειτουργίας τους μέσω της υλοποίησης μεταβατικών έργων, το ιδιοκτησιακό καθεστώς ή η εμπλοκή φορέων που θέτουν περιορισμούς και απαιτούν ειδικό χειρισμό.  

Πρόσφατα, τα στελέχη της Μονάδας Τεχνικής Υποστήριξης Περιβάλλοντος της ΜΟΔ στο πλαίσιο της σχετικής υποστήριξης που παρέχουν στον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων:

  • Συμμετείχαν στη διαμόρφωση των προδιαγραφών της Πρόσκλησης του Προγράμματος «ΦιλόΔημος Ι» για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ με κάλυψη των υπολειπόμενων αναγκών για το σκοπό αυτό.
  • Πραγματοποίησαν αυτοψίες και συσκέψεις με τους αρμόδιους φορείς για την αποκατάσταση των υπολειπόμενων ΧΑΔΑ.
  • Εκπόνησαν σχετική έκθεση στην οποία παρουσιάζουν τα αποτελέσματα και σχετικές προτάσεις όσον αφορά απαιτούμενα έργα για την παύση λειτουργίας ΧΑΔΑ που ακόμα λειτουργούν, τις ανάγκες χρηματοδότησης και την απαιτούμενη διαχείριση -παρακολούθηση, η οποία θα στοχεύει στην ολοκλήρωση του προγράμματος και την εκμηδένιση της χρηματικής ποινής το 2020.

 

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/4/2021

ΜΟΔ Α.Ε.