Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Οδηγός προς Δήμους για την εφαρμογή του Ν. 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις

26/10/2017

Είναι γνωστό ότι οι δήμοι και ιδίως οι μικροί και απομονωμένοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υποστελέχωσης στις υπηρεσίες τους που επωμίζονται την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων. Για να βοηθήσει τους Δήμους και τους φορείς τους η ΜΟΔ εκπόνησε Οδηγό για την εφαρμογή του ν. 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις. Ο οδηγός ο παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες καθώς και πρότυπα υποδείγματα τευχών και εγγράφων και υποστηρίζει τους φορείς στην αντιμετώπιση των πιο συνηθισμένων θεμάτων που ανακύπτουν.

Συγκεκριμένα, ο Οδηγός περιλαμβάνει:

  • Τις Γενικές Οδηγίες για την εφαρμογή του ν.4412/2016 οι οποίες αποτυπώνουν τις κυριότερες αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο έως το στάδιο της ανάθεσης της σύμβασης και αναλύουν τα σχετικά άρθρα κυρίως του Βιβλίου I του νόμου
  • Τα περιεχόμενα του ν. 4412/2016 συνδεδεμένα με το αντίστοιχο άρθρο του νόμου, όπως εμφανίζεται, τροποποιείται κάθε φορά και ισχύει στην ιστοσελίδα της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. Ανεξαρτήτως επικαιροποίησης του Οδηγού, οι συνδέσεις αυτές οδηγούν ΠΑΝΤΑ στις ισχύουσες διατάξεις του νόμου, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που πραγματοποιεί η  Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)
  • Τα Υποδείγματα τευχών (Διακηρύξεις, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) για την ανάθεση έργων, προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II)
  • Τον επικαιροποιημένο «Οδηγό για ανάθεση μελετών μέχρι 60.000 € από δήμους» (Αναλυτικές Οδηγίες / Υποδείγματα), ο οποίος δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο και  επικαιροποιήθηκε τον Οκτώβριο 2017 ως προς το Υπόδειγμα 4β και ο οποίος από σήμερα θα αποτελεί μέρος του παρόντος Γενικού Οδηγού. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ)
  • Τον νέο «Οδηγό ανάθεσης μελέτης Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) μέσω συνοπτικού διαγωνισμού» (Αναλυτικές Οδηγίες / Υποδείγματα) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV).

Μπορείτε να κατεβάσετε είτε ολόκληρο τον Οδηγό ως ενιαίο αρχείο pdf είτε μεμονωμένα τα παραπάνω παραρτήματα είτε όλο τον Οδηγό ως συμπιεσμένο αρχείο (zip). Μεμονωμένα τα παραρτήματα και ο Οδηγός σε μορφή zip περιέχουν τα διάφορα υποδείγματα σε επεξεργάσιμη μορφή.

Το συμπιεσμένο αρχείο (zip) περιλαμβάνει επίσης τον «Κατάλογο Υποδειγμάτων και Οδηγών ειδικού ενδιαφέροντος» (σε αρχείο xls) με το σύνολο των παραπάνω εγγράφων (αναλυτικές οδηγίες, υποδείγματα, κ.λπ.) και απευθείας σύνδεση (link) με τα σχετικά αρχεία. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να λειτουργήσουν οι συνδέσεις (link) ο χρήστης πρέπει να αποθηκεύσει το συμπιεσμένο αρχείο (zip) στον υπολογιστή του και να το αποσυμπιέσει (extract).

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 7/11/2018

Ημερολόγιο

Σχετικοί σύνδεσμοι

ΜΟΔ Α.Ε.