Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Οδηγίες προς Δικαιούχους

Οι Δικαιούχοι Φορείς στο Πρόγραμμα πρέπει να ακολουθούν τις διαδικασίες που περιγράφονται

  • στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων έργων και
  • στα σχετικά αρχεία που ακολουθούν και αφορούν
    • το Τεχνικό Δελτίο και την ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣ
    • την εξέταση της διαδικασίας διακήρυξης έργων
    • την έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου
    • τις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας και πληροφόρησης εκ μέρους των δικαιούχων

Επιπλέον, οι δικαιούχοι φορείς που έχουν ξεκινήσει την υλοποίηση του έργου τους, οφείλουν να συμμορφωθούν με τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να τηρείται το Μητρώο Δεσμεύσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Συγκεκριμένα, ο φορέας πρέπει κάθε μήνα να συμπληρώνει τον πίνακα μητρώου δεσμεύσεων και να τον αποστέλλει στον φορέα χρηματοδότησης (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού) και συγκεκριμένα στην κα Χρ. Κόντη με στοιχεία επικοινωνίας:

Υπενθυμίζεται ότι από 1/1/2015 ισχύει υποχρεωτικά η ηλεκτρονική πληρωμή δαπανών του ΠΔΕ με τη δημιουργία ηλεκτρονικών εντολών μέσω του Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. (Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων).

Με την ΚΥΑ 44009 /ΔΕ 5154/13 (ΑΔΑ: ΒΛΛ1Φ-3Ξ9) καθορίστηκε ο τρόπος διενέργειας της πληρωμής των δαπανών του Π.Δ.Ε. και με την ΚΥΑ 46274 (ΦΕΚ 2573Β’/26-9-2014) καθορίζονται οι «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».

Για την υποστήριξη όλων των εφαρμογών του ΟΠΣ - ΠΔΕ, την παροχή διευκρινήσεων και την επίλυση τεχνικών ή άλλων προβλημάτων, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αιτήματος συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.e-pde.gr.

Επίσης παρέχονται και αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. (Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3332 992 /969/ 468/ 770/ 315).

Διευκρινίζεται ότι οι παρακάτω ΚΥΑ, εγκύκλιοι, οδηγίες και τυποποιημένα έντυπα υπάρχουν και στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του ιστοχώρου.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/08/2022

ΜΟΔ Α.Ε.