Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πίνακας Μητρώου Δεσμεύσεων

Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/3/2012

Πίνακας που ο κάθε φορέας θα πρέπει, κάθε μήνα, να συμπληρώνει και να αποστέλλει στο φορέα χρηματοδότησης (Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων) και συγκεκριμένα στην κ. Καρακούση με στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 210-3332237  και e-mail  ekarakousi@mnec.gr.


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/8/2012

ΜΟΔ Α.Ε.