Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εγκρίθηκε ο Αναγκαίος Όρος για τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027

31/10/2023

Εγκρίθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Αναγκαίος Όρος 2.5 "Επικαιροποιημένος σχεδιασμός για τις απαιτούμενες επενδύσεις στους τομείς υδάτων και λυμάτων" που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027. Η εκπλήρωση του Αναγκαίου Όρου αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της κοινοτικής συνδρομής των αντίστοιχων έργων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Σε συνέχεια αιτημάτων υποστήριξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, η Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων και η Ομάδα Έργου για το Πόσιμο Νερό, αμφότερες με κορμό στελέχη της ΜΟΔ, εκπόνησαν τα Εθνικά Επιχειρησιακά Σχέδια λυμάτων οικισμών προτεραιότητας και πόσιμου νερού, τα οποία εγκρίθηκαν το 2020 και το 2022 αντίστοιχα. Η εκπόνηση των Επιχειρησιακών Σχεδίων που είχαν περιφερειακή διάσταση ήταν μία σύνθετη διαδικασία, που περιλάμβανε συνεργασία με δικαιούχους (ΔΕΥΑ, Δήμους, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ), την Εθνική Αρχή Συντονισμού, Διαχειριστικές Αρχές των ΠΕΠ και του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Επιτελικές Δομές, Διευθύνσεις Υδάτων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κ.λπ. Ειδικά μάλιστα για το πόσιμο νερό, για πρώτη φορά έγινε ένας τέτοιος επιχειρησιακός σχεδιασμός.

Στόχος ήταν η καταγραφή των αναγκαίων μελλοντικών επενδύσεων τόσο για τα λύματα (στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ), όσο και για το πόσιμο νερό (στο πλαίσιο πλήρους εφαρμογής της Οδηγίας 98/83/ΕΚ και σταδιακής εφαρμογής της νέας Οδηγίας 2020/2184/ΕΕ). Η καταγραφή των αναγκαίων επενδύσεων συνοδευόταν από κριτήρια προτεραιοποίησής τους. Την εποπτεία της εκπόνησης των Επιχειρησιακών Σχεδίων και την ευθύνη των κατευθύνσεων πολιτικής είχαν διϋπουργικές Επιτροπές Καθοδήγησης.  

Σε συνέχεια της έγκρισης των Επιχειρησιακών Σχεδίων λυμάτων και πόσιμου νερού εκπονήθηκε η τεκμηρίωση της εκπλήρωσης των κριτηρίων του Αναγκαίου Όρου 2.5 και δόθηκαν πρόσθετα στοιχεία και απαντήσεις/διευκρινίσεις σε ερωτήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για την παροχή της απαιτούμενης πληροφορίας, η ΜΟΔ συνεργάστηκε στενά με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, του Υπουργείου Υγείας, και την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ / Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και συνέβαλε στην ολοκλήρωση με επιτυχία ενός πολύ απαιτητικού και σημαντικού έργου για τη χώρα.


Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Φωτογραφίες

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/10/2023

ΜΟΔ Α.Ε.