Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση προς τους υποψήφιους της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 3669/06.08.2018 προς τον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

15/12/2021

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται προς τους υποψήφιους της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 3669/06.08.2018 (ΚΥΑ 64689/18-06-2021/Β΄2608, άρθρο 2).

Στο  πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής από το Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα για την απόσπαση ή μετακίνηση προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. Ν. 4314/2014 και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ κατ’ εφαρμογή της ΚΥΑ 129209ΕΥΘΥ 938/30-11-2017 (ΦΕΚ Β΄4190), προκηρύσσεται η πλήρωση σαράντα (40) θέσεων ΠΕ/ΤΕ, όπως αναλυτικά αναφέρονται αυτές στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ» που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας στην πρόσκληση έχουν οι υποψήφιοι οι οποίοι:

  • έχουν προκριθεί μέσω της γραπτής εξέτασης και κληθεί σε δομημένη συνέντευξη με βάση την με υπ’ αρ. 3669/06.08.2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
  • είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων, όπως αυτοί προκύπτουν με βάση τη μοριοδότηση όλων των επιμέρους κριτηρίων της υπό το σημείο α αναφερόμενης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και είναι αναρτημένοι στο https://diavlos.espa.gr/prokirixidimosio/ και
  • δεν έχουν αποσπαστεί σε Ειδική Υπηρεσία του ν. 4314/2014 ή την Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της σχετικής υπό το σημείο (α) αναφερόμενης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της παρούσας και έως την δημοσίευση της νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ΜΟΔ ΑΕ.


Πληροφορίες

  • στα τηλέφωνα: 213 1310117, 213 1310290, 213 1310186, 213 1310202 - ώρες 10:00 – 15:00 και
  • στο email: prokirixidimosio@mou.gr

Διάστημα Υποβολής Αιτήσεων:   15/12/2021 - 20/01/2022


 

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/12/2021

ΜΟΔ Α.Ε.