Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση για την υποστήριξη αδύναμων φορέων, ΟΤΑ Α’ βαθμού κ.λ.π στην ωρίμανση και υλοποίηση έργων του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης μέσω ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της ΜΟΔ Α.Ε.

22/6/2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16/7/2021: Η Πρόσκληση έκλεισε. Προτάσεις που υποβάλλονται εφεξής δεν πρωτοκολλούνται πλέον.

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι με τις ήδη υποβληθείσες προτάσεις μέχρι 02.07.2021 έχει εξαντληθεί το ποσό της διαθέσιμης χρηματοδότησης της πρόσκλησης (1.000.000 €). Επομένως αιτήσεις που υποβάλλονται στη συνέχεια πιθανά να μην αξιολογηθούν.

Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φορέα με αδυναμίες, ιδίως ΟΤΑ α’ βαθμού να υποβάλει ένα μόνο αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια που αφορά στην ωρίμανση και υλοποίηση κρίσιμων έργων των κύριων ενδεικτικών κατηγοριών:

  • Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων και βιοκλιματικών έργων
  • Ανάπλαση χώρων και λοιπές περιβαλλοντικές δράσεις
  • Ψηφιακές εφαρμογές
  • Αποκατάσταση φυσικών καταστροφών
  • Αστική αναζωογόνηση, βιώσιμη ανάπτυξη κ.α.

σύμφωνα με την με αρ. 562/θέμα2ο/08.06.2021 απόφαση του Δ.Σ. της ΜΟΔ.

Οι φορείς (αδύναμοι δικαιούχοι, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κ.λπ.) που περιλαμβάνονται στην παρέμβαση υποβάλλουν το αίτημά τους για μία μόνο ενέργεια από τις ανωτέρω με απόφαση του συλλογικού τους οργάνου και κάνοντας χρήση των υποδειγμάτων:
• Αίτηση Υποβολής Χρηματοδότησης
• Τεχνικό Δελτίο Πρότασης
Τα αιτήματα συνοδευόμενα από την απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (π.χ. Οικονομική Επιτροπή) και τεύχος τεχνικών δεδομένων/προεκτίμησης αμοιβών, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: wrimazw@mou.gr και τηρείται σειρά προτεραιότητας με βάση τον αρ. πρωτ. στο κεντρικό πρωτόκολλο της ΜΟΔ. Αιτήματα που δεν περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω (αίτηση, πλήρως συμπληρωμένο ΤΔΠ, απόφαση συλλογικού οργάνου και τεύχος δεδομένων/προεκτίμησης αμοιβών) ΔΕΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΝΤΑΙ μέχρι την πλήρη συμπλήρωσή τους!!!

Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει σε 7 ημέρες από την δημοσίευση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ της απόφασης του Δ.Σ. και αμέσως μετά την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή στις 22/6/2021. Η παρούσα πρόσκληση παραμένει ανοικτή μέχρι της εξαντλήσεως της αρχικά διαθέσιμης χρηματοδότησης ποσού 1.000.000 €. 

Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνει ερωτήσεις για διευκρινίσεις μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: wrimazw@mou.gr.

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/8/2022

Ημερολόγιο

ΜΟΔ Α.Ε.